Wednesday, August 12, 2015

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ေျပာင္းလဲဖို ့အခ်ိန္တန္ျပီ ၂၀၁၅ မွာ ျပည္သူ ့မဲနဲ ့ဖယ္ရွားၾက

 ၁၂-၈-၂၀၁၅
စစ္ဘက္ထိပ္တန္းအရာရွိ ၄၅ ဦး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနၾကပါတယ္။ႏိုင္ငံရဲ ့
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ဥပေဒျပဳေရး၊တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ၾကီး ၃ ရပ္ကို ထိမ္းခ်ဳပ္ဖို ့ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ အပါအဝင္ ထိပ္ပိုင္း
 တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးေတြ ဒီရက္ပုိင္းအတြင္း အၿငိမ္းစားယူၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔
jပင္ဆင္လာတာဟာ တပ္မေတာ္က လုိလားတဲ့ အစိုးရတရပ္၊ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ဖုိ႔အတြက္
ရည္ရြယ္ျပီး အကြက္က်က် အႏိုင္ရရွိေရးကို နည္းမ်ဳိးစုံနဲ ့ ၾကိဳးစားေနတာေတြ ့ရပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း ေကာင္းမြန္ေသာအစိုးရ၊ သန္ ့ရွင္းေသာအစိုးရ လို ့
ေၾကြေၾကာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘာတစ္ခုမွေကာင္းေအာင္မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီကိုလည္း ျမန္မာ့
နည္းျမန္မာ့ဟန္ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ျပီး မိမိတို ့ကိုယ္တိုင္က
ဥပေဒ၏ အထက္တြင္ရွိေနျပီး တရားဥပေဒရဲ ့ အကာအကြယ္ကို ျပည္သူမ်ားမခံစားရေပ။
လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကပူးေပါင္းျပီ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ ့စစ္ဗိုလ္လူထြက္
ေတြ အမ်ားအျပားပါ၀င္ေနတာကလည္း စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီကို ျခိမ္းေျခာက္ရာေရာက္ေနသည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ တည္ျငိမ္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္က အခ်ိန္အတိုင္း
အတာတစ္ခုအထိ ပါ၀င္ေနမည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာဆိုထားသည္။ အစိုးရ
အဖြဲ ့မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြ ၀န္ၾကီးေနရာကပါ၀င္ေနတာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာ စစ္ဗိုလ္ ထြက္ေတြ
အမ်ားအျပားပါ၀င္ေနျပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ၀င္ေရာက္ဖက္စြပ္ေနတာ၊
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ဖို ့ စစ္တပ္အၾကီးအကဲေတြကို ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္
ခိုင္းတာ၊စီးပြားေရး နယ္ပယ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြရဲ ့ မိသားစုေတြက ၾကီးစိုးထားတာ
ေတြကို ၾကည့္ရင္ တပ္မေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ ့စီးပြားေရးကို ၾကိဳးကိုင္ေနတယ္ဆို
တာထင္ရွားျပီး စစ္အာဏာရွင္ေတြ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို ့ ေရြးေကာက္ပြဲကိုျပင္ဆင္လာ
ေနတယ္ဆိုတာ သိသာလာေနပါတယ္။

စစ္တပ္က အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လို ့ဆိုေသာ္လည္း လက္ရွိလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ
စစ္သားေတြ အရပ္ဘက္ကူးေျပာင္းျပီး အာဏာဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ဖို ့ၾကိဳးစားလာတာ
 ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ အရပ္သားထက္ စစ္သားေတြကို နယ္ပယ္အစုံမွာ ျဖန္ ့ထား
ျပီး အတုအေယာင္ဒီမိုကေရစီနဲ ့ ႏိုင္ငံကိုဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ဖို ့ အစိုးရနဲ ့တပ္မေတာ္ကလိုလားတာ
 ျမင္ေတြ ့ရပါတယ္။ သက္ေသတစ္ခုကေတာ့ က်မ္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွာ စစ္ဘက္အရာရွိေတြ
ကို ခန္ ့အပ္ဖို ့ ၾကိဳးစားရာမွာ ဆရာ၀န္ေတြနဲ ့ ျပည္သူေတြကမလိုလားလို ့ ပယ္ပ်က္ခဲ့ရပါတယ္။
ျပည္သူေတြ လိုလားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးမွာ ျပည္သူေတြရဲ ့ ေတာင္းဆိုမႈကို လွ်စ္လွဴ ့ရႈ ့
ျပီး အမ်ားစုကို တပ္မေတာ္ ကိုယ္စာလွယ္ေတြက ပယ္ခ်ခဲ့ျပီး ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္မည္ဟု တစ္ခုတည္းကိုသာ အစားအစားထိုးျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ထိုလုပ္ရပ္ကိုၾကည့္
ျခင္းအားျဖင့္ ၾကံဖြတ္ပါတီနဲ ့လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း ထိမ္းခ်ဳပ္ထားပုံေတြ ့ရသည္။ပညာေရး
 ဥပေဒျပင္ဆင္ဖို ့ ေက်ာင္းသားေတြက ၾကိဳးစားရာမွ ညိွႏိႈင္မႈကို ျပရုပ္လုပ္ျပီး ဂတိက၀တ္ေတြကို
 ခ်ဳိးေဖါက္ကာ ျပသနာတစ္ေပၚေအာင္ဖန္တည္း၍ ေက်ာင္းသားမ်ားကို မတရားဖမ္းဆီးခဲ့တာ
ေတြဟာ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို မလိုလားတဲ့သေဘာရွိပါတယ္။

 ၂၀၁၅ အလြန္မွာ ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို ့ ေခ်လွမ္းေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး လိမ္စဥ္ေတြအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ ့ စစ္အာဏာရွင္
သက္ဆိုးရွည္ေရးကို ၾကံဖြတ္နဲ ့ တပ္မေတာ္က ျပင္ဆင္လာေနတယ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြသတိၾကီး
စြာထားဖို ့ လိုပါတယ္။ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဟုတ္ပါဘူး စစ္အာဏာရွင္
ရာသက္ပန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုတာ မေမ့ၾကပါနဲ ့၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူေတြအေနနဲ ့
မွန္မွန္ကန္ကန္ မဲေပးဖို ့နဲ ့ အာဏာရွင္ကိုျဖတ္ခ်ဖို ့အခ်ိန္တန္ပါျပီ မျဖတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့ရင္ ျပည္သူေတြဆင္း
ဆင္းရဲရဲနဲ ့ ဒုကၡပင္လယ္ထဲကမထြက္ႏိုင္ဘဲ ဖိႏိွပ့္မႈေတြကို ခံစားၾကရမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ျမသိန္း