Monday, March 9, 2015

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲတြင္ အၾကမ္ဖက္စြမ္းအားရွင္မ်ားကို ဥပေဒအရအသုံးျပဳျခင္းသည္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေစေသာလုပ္ရပ္ဟု ႏိုင္ငံတကာမွ ရႈျမင္

၉-၃-၂၀၁၅
 မတ္လ(၅)ရက္ေန႔ ညေန(၄း၀၀) နာရီအခ်ိန္ျမဳိ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕၌ၿဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပညာေရးဥပေဒ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေထာက္ခံဆႏၵျပသူမ်ားအား ရဲမ်ားႏွင့္ တာ၀န္လက္ပတ္ ၀တ္ဆင္ထားေသာ အရပ္သားမ်ားမွ အၾကမ္းဖက္ရုိက္ႏွက္ျဖဳိခြဲ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး
အစုိးရအဖြဲ႕မွ တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဆြမွ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၇၊ ၁၂၈
ႏွင့္အညီ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
  
 ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၇၊ ၁၂၈ႏွင့္အညီဟုဆိုရာ၀ယ္  က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၇/၁၂၈ ကို ရဲေတြက သုံးတဲ့အခါ အရပ္သားေတြကိုေခၚယူၿပီး လူစုၿဖဳိခြင္းတာမ်ဳိးေတြ လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထိုသို ့ဥပေဒ
တြင္ေဖၚျပထားျခင္းသည္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းကို အေႏွာက္အရွက္မျဖစ္ေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ေရးသား
ထားျခင္းျဖစ္၍ ျပသနာကို ေျဖလည္ေစေရးကို ေရွ ့ရႈ၍ ဥပေဒအျဖစ္ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ တာ၀န္ရွိ
သူမ်ားက ထိုဥပေဒကို အသုံးခ်ရာတြင္ လူပုဂိဳလ္ကိုျဖစ္ေစ အဖြဲ ့အစည္းကိုျဖစ္ေစ သမာသမတ္ရွိေသာ
အမ်ားေလးစားေသာသူႏွင့္ အဖြဲ ့အစည္းျဖစ္ရမည္ သို ့မွာသာ လူစုလူေ၀းကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ဥပေဒ
ေဘာင္အတြင္းမွ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၇/၁၂၈ တြင္ ရည္ရြယ္၍ ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္
သည္။လူဆိုး သူခိုး ကေလကေခ် အရုိင္းအစိုင္း အၾကမ္းဖက္သူမ်ားကို  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး
အစုိးရအဖြဲ႕ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဆြမွ ဥပေဒႏွင့္အညီဟု ေျပာဆိုျခင္းသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈကိုျခိမ္းေျခာက္ရာေရာက္ေနျပီး အစိုးရအဖြဲ ့မွ တရား၀င္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ ့ စြမ္းအားရွင္ကို အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၀န္ခံရာေရာက္ေနေပသည္။ ထိုအၾကမ္းဖက္အဖြဲ ့အစည္းကို အစိုးရမွ
ဥပေဒအရ လက္သတ္ေမြး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ညီမညီ ဥပေဒခုံရုံးသို ့ တင္ျပ ဆုံးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရ အဖြဲ ့မွ အင္အားသုံးေျဖရွင္းမႈမ်ားကို ေထာက္မခံေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၾကံခိုင္ဖြံ ့ျဖိဳးေရး ပါတီမွ ေၾကညာထားသည္။ထိုအျပင္ ေဒသတြင္း တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းအေျဖရွာေရးသည္ အေရးၾကီးေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး အစုိးရအဖြဲ႕မွ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဆြမွ  ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၇၊ ၁၂၈ႏွင့္အညီဟုဆိုထားျခင္းသည္။ အစိုးရအဖြဲ ့၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရန္ကုန္
 တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးဦးျမင့္ေဆြမွ ပါတီ၏မႈ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနသည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။ ထိုလုပ္ရပ္
ကို မည္သို ့ ပါတီမွ အေရးယူမည္နည္း တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ မရွိေသာ အစိုးရပါတီသည္ တိုင္းျပည္
ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေစေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေစသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ကမၻာကေဆာင့္ၾကည္ေနျပီး စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရ
စီႏိုင္ငံမ်ားမွ ေ၀ဖန္လာေနၾကသည္။ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို ့ ေျပာင္းလဲရာတြင္
ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူ ့အခြင့္အေရးတို ့က အဓိကက်ျပီး ဒီမိုကေရစီ
စံႏႈန္းမ်ားကို ထိုအခ်က္ (၃)ခ်က္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ထိုေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ ့၏ အေပၚ
ေအာက္ ကြဲလြဲမႈမ်ား၊ ပါတီ၏ မႈ၀ါဒမ်ားကို ေလးစားမႈမရွိျခင္း၊ ဥပေဒကို မိမိတို ့လိုရာအသုံးျပဳႏိုင္
ေအာင္ေရးဆြဲထားျခင္း၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ အာဏာရွင္စနစ္ကို အေျခခံ၍ ေရးဆြဲ
ထားျခင္းတို ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာ၀ယ္
အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျပီး ျပသနာ တစ္ခုျပီးတစ္ခု ထြက္ေပၚလာေနျပီး အာဏာသိမ္း
ရန္ ဆူပူမႈလမ္းေၾကာင္းကို ဖန္တီးေနသည္ဟု ျပည္သူမ်ားက သုံးသပ္ေနၾကသည္။

ျမသိန္း