Wednesday, March 4, 2015

အစိုးရ၏ အင္အားသုံးေျဖရွင္းမႈသည္ မလိုအပ္ေသာ အေျခအေနဆိုးကို ေရာက္ရွိေစႏိုင္ျပီး အာဏာသိမ္းရန္ အကြက္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္

 ၄-၃-၂၀၁၅ ေန ့ လက္ပံတန္း အေျခအေန
  ၃-၃-၂၀၁၅ ေန ့ လက္ပံတန္း ညအေျခအေန
 ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ရဲမ်ားအား စားစရာႏွင့္ ေသာက္ေရဗူးမ်ားေ၀ဌ
 ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ားတစ္ညတာ စကားလက္ဆုံ
ယေန ႔ ၄-၃-၂၀၁၅ေန႔ မနက္မွာေတာ့ သပိတ္ေမွာက္စစ္ေၾကာင္းမွ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ား
နွင့္အစာငတ္ခံ ပထမအသုတ္ရဲေဘာ္ ၁၀ဦးတို႔က ဆက္လက္၍အစာငတ္ခံဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾက
မွာျဖစ္ပါတယ္။
ရဲအာဏာပိုင္တို႔ဘက္မွလည္း တားဆီးထားျပီး မေန႔ကထက္လံုၿခံဳေရးကိုပိုမိုတိုးျမႇင့္ထားတာကို
ေတြ႕ရပါတယ္။သံဆူးႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ကာရံထားကာ ကာမ်ားကိုတစ္စီးနွင့္တစ္စီးထပ္ကာရပ္၍ 
မည္သူမွဝင္မရေအာင္တားဆီးထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။
၃-၃-၂၀၁၅ေန႔ညက ေက်ာင္းသားေတြနဲ ့ ရဲေတြဟာ စာကားလက္ဆုံေျပာဆိုခဲ့ၾကျပီး အစားအစာ
မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ာက ေ၀ဌခဲ့ၾကပါတယ္။ အစိုးရမွ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းနဲ ့
သြားေနပါတယ္လို ့ ေျပာဆိုေနေသာလည္း ဒီမိုကေရစီရဲ့က်င့္စဥ္ေတြအရ ေဆြးေႏြးမႈ၊ညိွႏိႈင္းမႈ၊
အျပန္အလွန္ေလးစားမႈနဲ ့ အေလ်ာ့အတင္းအေပးအယူေတြကို လုပ္၍ရရဲ ့သားနဲ ့ ရဲ၀န္ထမ္းကို အလုံးအရင္းသုံးကာ တားဆီးပိတ္ပင္မႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ မလိုအပ္ေသာ ျပသနာ
မ်ားကို ၾကီးထြားလာေစႏိုင္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္၍ ရန္ကုန္သို ့သြားေရာက္ျပီး မိန္ ့ခြန္းေျပာကာ အိမ္ျပန္
မည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတြင္ မိမိတို ့၏ ပညာ
ေရးစနစ္ကို မိမိတုိ ့လည္း ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။အစိုးရက ေရးဆြဲအတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ သေဘာတူ
ညီခ်က္မ်ားကို ေဖါက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊အစိုးရကအာဏာသုံး၍ အတင္းအဓမၼျပဳလုပ္ပါက အာဏာရွင္
ဆန္ေပသည္။လႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကားနာမႈျပဳျပီး အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း
ျဖင့္ အစိုးရ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ေက်ာင္းသား၊ပညာရွင္မ်ား၊ဥပေဒ၀န္ထမ္းမ်ား၊NGO မ်ားျဖင့္
ႏိုင္ငံ၏ပညာေရးစနစ္ကို ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါက ျငိမ္းခ်မ္း
စြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ရရဲ ့သားႏွင့္ မလိုအပ္ဘဲ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက ပါ၀င္ပါတ္သက္ ၾကိဳး
ကိုင္ထားမႈေၾကာင့္ မျဖစ္သင့္တာေတြျဖစ္ေနရျပီး ရဲအင္အားသုံးတားဆီးပိတ္ဆို ့ေနျခင္းသည္
ဆူပူမႈကို ေရာက္ေအာင္ အစိုးရက တမင္ဖန္တည္းေနသည္ဟု ျပည္သူမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အလုပ္သမားဆႏၵျပမႈမ်ား၊လယ္သမားဆႏၵျပမႈမ်ား၊
ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈမ်ား၊လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိစၥဆႏၵျပမႈမ်ား၊ႏိုင္ငံေရးအရဆႏၵျပမႈမ်ား၊
မီဒီယာသမားမ်ားဖမ္းဆီးထားမႈဆႏၵျပမႈမ်ား၊ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္ဆဲေရးဆႏၵျပမႈမ်ား
စသည့္ တို ့ျဖစ္ေပၚေနရျခင္းသည္ တိုင္ျပည္၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္း ညံျဖင္းမႈေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း၊ အာဏာရွင္မ်ားက ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္ ၾကိဳးကိုင္လႈပ္ရွားေန၍ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရွိေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မျငိမ္မသက္ျဖစ္လာေနရသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံတြင္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ား
အားနည္းေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။လက္ရွိဥပေဒသည္ အစိုးရ၏မွားယြင္းမႈမ်ားကို အေရးယူ
ျခင္းမရွိဘဲ ျပည္သူေတြကိုေတာ့ ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူျခင္း ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိ
သည္။ႏိုင္ငံအႏွံအျပားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီပညာေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို 
ေထာက္ခံေၾကာင္း အျမိဳ ့ျမိဳ ့အနယ္နယ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚေနျပီး
အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းပါက ၾကီးမားေသာဆႏၵျပမႈမ်ားေပၚေပါက္လာႏိုင္ျပီး အစိုးရမွ
အာဏာသိမ္းရန္ လမ္းေၾကာင္းကို တြန္းပို ့ေနေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားစိုးရိမ္လာေနၾကသည္။  

ျမသိန္း