Saturday, October 25, 2014

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး
ျပည္သူမ်ားမွလိုလားေနျပီး တပ္မေတာ္သည္
သမိုင္းတရားခံမျဖစ္သင့္

၂၀၁၄-၁၀-၂၅
 ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေကာ္မတီက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင့္ခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစားကို လာမည့္ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ရက္ ကစၿပီးျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေနြးအတည္ျပဳ သြားမယ္လို႔  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ၂၄.၁၀၂၀၁၄ေန႔က
 ေျပာခဲ့ပါတယ္။ 
  
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈေကာ္မတီက ပုဒ္မေပါင္း၂၀၁ခုႏွင့္ ဇယား
၅ခုက အပိုဒ္၂၃ ခတို႔ုကိုျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင့္ အၾကံျပဳခဲ့ပါတယ္။ အစီရင္ခံစာကို ပါဝင္ေဆြးေႏြးမယ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အမည္စာရင္းေတြကို ၂၄.၁၀.၂၀၁၄ေန႔ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္ လို႔သိရပါ
တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရးမွ အဓိကအေရးပါတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသူ
ႏိုင္ငံသားတို ့အတြက္ အေျခခံက်တဲ့ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လူ ့အခြင့္အေရး၊တိုင္းရင္းသားအခြင့္
အေရး၊အလုပ္သမား လယ္သမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် တရားမွ်တ
ျပီး တန္းတူညီမွ်မႈရွိေစရမည္။တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အျပည့္အ၀ရွိျပီး ႏိုင္ငံသားတိုင္း တရားဥပေဒ၏အကာ
အကြယ္ကို ရရွိခံစားႏိုင္ရမည္။လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ အာဏာရွင္စနစ္သက္ဆိုး
ရွည္ေရးအေပၚအေျခခံ၍ စစ္တပ္၏အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးအမ်ားအျပားေပးထားျပီး မွီတင္း
ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။

စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္ဖြင့္ျဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
ေပၚတြင္ မူတည္ေနျပီး ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္ညီညြတ္ေသာ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ရမည္။ဖြဲ ့စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒသည္ အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခု၊ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးတေယာက္ကိုရည္ရြယ္ျပီး ပိတ္ပင္တား
ဆီးျခင္းမရွိေစရ၊ အထူးသျဖင္ ့က်ြန္ပ္ တို ့သည္ ယခုလက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ဥပေဒေရးရာစနစ္ကိုသံုးသပ္
ရာတြင္ အဆိုးဘက္သို ့ဦးတည္၍ ဆိုးရြားစြာပ်က္စီးလွ်က္ရွိေနသည္ကို ေတြ႔နုိင္သည္။ ထုိ႔ေနာက္
၂၀၀၈ ဖဲြ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက မည္သို ့ပင္ဆိုေစကာမူ နိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရွံဳးလ်ွက္ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ဖဲြ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ၄င္းတို ့စိတ္တိုင္းက်ေရးဆဲြ၍ ၄င္းတို ့အာဏာတည္ျမဲေစေရး ကာကြယ္၍ နိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင္႔အေရးကို ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားကိုသာ အဓိကေတြ႔ျမင္နုိင္သည္။ ၎ေနာက္ အစိုးရသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္၍ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္လွ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ြန္ဳပ္တို႔သည္ စစ္မွန္ေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရး၊ နိုင္ငံေတာ္၌ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းနွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖစ္ဖို ့လိုသည္။ဖဲြ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ တိုင္းျပည္
ႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား အက်ဳိးျပဳေသာ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖစ္ရမည္။

တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးအတြက္သာျဖစ္သင့္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳေရး၊တရားစီရင္ေရး၊
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို ့တြင္ စစ္တပ္မွ၀င္ေရာက္ဖက္စြပ္ျခင္းမျပဳရ။ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရး၊လူမႈေရး၊က်မ္းမာေရး
စီးပြားေရး ဘက္ေပါင္းစုံတြင္ စစ္တပ္မွပါ၀င္ေနျပီး ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံျပင္ဆင္ေရးတြင္လည္း ပါ၀င္ပတ္ သက္ေနသည္ကို ေတြ ့ျမင္ရသည္။ထို ့ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ စစ္တပ္၏ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အခန္းက႑သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဆန္ ့က်င္ေနသည္။ တပ္မေတာ္သည္
 ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္သာျဖစ္သင့္ျပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဖြဲ ့စည္းပုံျပင္ဆင္
ေရးတြင္ ၀င္ေရာက္ဟန္ ့တားျခင္း၊ဆႏၵေဖၚျပျခင္း၊ဘက္လိုက္ဆႏၵျပဳျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္သင့္ေပ။
စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ေႏွာက္ေႏွးေစႏိုင္ျပီး ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ စစ္တပ္အေနျဖင့္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ သမိုင္းတရားခံ မျဖစ္
ေစရေအာင္ သတိထားေဆာင္ရြက္ေစလိုပါသည္။

ျမသိန္း