Sunday, October 26, 2014

ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုပါႀကီး(ခ)ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္ ေသဆံုးခဲ့ရျခင္းအတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား၏ ဆႏၵျပပြဲႏွင့္ စုေပါင္းသေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္


ရက္စြဲ ။ ။ ၂၆ ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)သို႔
တစ္လၾကာ အဖမ္းခံထားရေသာ ကိုပါႀကီး (ခ) ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္သည္ (၄၊၁ဝ၊၂ဝ၁၄) ရက္ေန႔
ညေန၌ ပစ္ခတ္ခံရ၍ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အေၾကာင္းၾကားလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား စုေပါင္း၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္ပါ
သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု
 ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားက ေျပာၾကားေနခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း မူလအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ
မ်ား၊ အသက္အိုးအိမ္ မလံုၿခံဳမႈမ်ား ေဒသအႏွံအျပားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
ကိုပါႀကီး (ခ) ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္ ေသဆံုးရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္သည္ သတင္းထိန္ခ်န္မႈမ်ား၊ သံသယျဖစ္စရာမ်ား မ်ားစြာရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံသား
တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ဥပေဒ၏အကာအကြယ္ကို ရရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ယင္းျဖစ္ရပ္က ထင္ရွားစြာျပသေနပါသည္။ယခုျဖစ္ရပ္သည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ပံုရိပ္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစသည့္လုပ္ရပ္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔က ယံုၾကည္သျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ရႈတ္ခ်လိုက္ပါသည္။
ယင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမႈအမွန္တိုင္းေပၚေပါက္လာေစရန္ လြတ္လပ္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္သည့္ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို အျမန္ဆံုးဖြဲ႔စည္းေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္
 ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေအာက္ပါ ဒီမိုကရက္
တစ္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားက ေလးနက္စြာေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

၁။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)
၂။ Generation Wave
၃။ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔
၄။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ
၅။ အ.က.သ. ( ၈၈မ်ိဳးဆက္ )
၆။ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
၇။ ျမန္မာနိုင္ငံကဗ်ာဆရာမ်ား သမဂၢ
၈။ 141 Plus နိုင္ငံေရး အင္အားစု
၉။ နိုဗယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ ( 10 D )
၁၀။ ျမန္မာ့လူမႈဘဝတိုးတက္ ျမင့္မားေရးအသင္း
၁၁။ အျဖဴေရာင္တြဲလက္မ်ားအဖြဲ႔
၁၂။ Triangle Women
၁၃။ ၇၄/၇၅/၇၆ အင္အားစုမ်ား
၁၄။ သံုးေရာင္ျခယ္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔
၁၅။ Yangon School of Political Science
၁၆။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေျမယာလုပ္သားမ်ားသမဂၢ
၁၇။ Myanmar Institute for Democracy
၁၈။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔
၁၉။ ရန္ကုန္ - လိုင္ဇာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္အဖြဲ႔
၂၀။ ဒီမိုကေရစီေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကြန္ရက္
၂၁။ Generation Youths
၂၂။ အမ်ိဳးသမီးျငိမ္းခ်မ္းေရးေရွ႕ေဆာင္ကြန္ရက္
၂၃။ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕
၂၄။ ဒီမိုကေရစီအင္အားစု
၂၅။ New Myanmar Foundation
၂၆။ ၾကည့္ျမင္တိုင္ လူမႈဖြ႔ံျဖိဳးေရးကြန္ရက္
၂၇။ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈ ျမွင့္တင္ေရးကြန္ရက္
၂၈။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအမ်ိဳးသမီးကြန္ရက္
၂၉။ Badei Moe CSO
၃၀။ Land In Our Hands
၃၁။ ဒီမိုကေရစီေရး စဥ္ဆက္မျပတ္ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔
၃၂။ Youth Development Network
၃၃။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလူငယ္အဖြဲ ႔
၃၄။ ABSDF ( ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး)
၃၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး အစည္းအရံုး (BLSO)
၃၆။ Center for Youth and Social Harmony
၃၇။ Kachin Peace Network ( ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္)
၃၈။ Kachin Women Union (ကခ်င္ အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ)
၃၉။ Research and Translation Consultancy Cluster
၄၀။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေရးဆရာမ်ား သမဂၢ
၄၁။ Myanmar Institute 0f Peace and Security Study
၄၂။ Women’s Organizations Network
၄၃။ Women Peace and Security Initiatives
၄၄။ Genuine People’s Servants
၄၅။ Myanmar Farmer Union ( ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢ )
၄၆။ Women Galaxy
Ant Bwe Kyaw