Saturday, July 12, 2014

တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္သိမႈမရွိတဲ့ အစိုးရ ျပည္သူ ့အားနဲ ့ ဖယ္ရွားၾက

၂၀၁၄-၇-၁၂
ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈကို အစိုရႏွင့္ ပုဂၢလိကႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ 

အမ်ားအားျဖင့္ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္တာမ်ားပါတယ္။ျပည္သူေတြဟာ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကေတြရွိက လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို မီတာနဲ ့၀ယ္ယူသုံးစြဲၾကတာျဖစ္ပါတယ္။လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရကဦးေဆာင္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ေငြျဖင့္ စက္ရုံၾကီးမ်ားတည္ေထာင္ျပီး ထြက္

ရွိေသာ မီတာ၀ပ္မ်ားကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားတိုင္မ်ားမွတဆင့္ အျမိဳ ့ျမိဳ ့ အနယ္နယ္ကို ျဖန္ ့ေ၀၍ မီတာေဘာက္မ်ားတပ္ဆင္ ေရာင္းခ်ၾကပါတယ္။၀င္ေငြဟာ အစိုးရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိက
ေေ ေသာ္လည္းေကာင္း ရရွိၾကပါသည္။ ျပည္သူေတြကို သုံးစြဲရန္ အခေၾကးေငြယူ၍ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးၾကရမွာက သဘာ၀က်ပါတယ္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ တာ၀န္ရွိသူ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူေတြ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အခက္အခဲမ်ားကို
 ေျဖလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးတဲ့ အေလ့အထ မရွိပါဘူး။ဥပမာ အလုပ္သမားျပသနာ၊ လယ္ယာေျမ
ျပသနာနဲ ့ ယခုမၾကာခင္ အခ်ိန္ေလးမွာဘဲ ၃ ေနရာေလာက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္တိုင္ေတြ က်ဳိးက် ယိုင္လဲမႈ
  ေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြ ေသဆုံးေနၾကရပါတယ္။ဒီဓါတ္တိုင္ေတြဟာ အဂၤလိပ္ေခတ္က

 ေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ ဓါတ္တိုင္ဟု ယူဆရပါတယ္၊၊ စာေရးသူ မေမြးဖြား ခင္ထဲက ရွိေနတာျဖစ္ျပီး
 ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္ ့ဟု ခန္မွန္းရပါတယ္။

  ျပည္သူေတြဆီကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မီတာခကို ေကာက္ခံျပီး လွ်ပ္စစ္ဌာနရဲ ့ခ်ဳိ ့ယြင္းပ်က္ဆီး

 နစ္နာမႈေတြကိုေတာ့ တာ၀န္ခံမႈ တာ၀န္သိမႈမရွိတဲ့ အစိုးရျဖစ္ေနျပီး ၀န္ထမ္းေတြလဲ တငါနားနီး
 တငါ မုဆိုးနားနီး မုဆိုး ဆိုသလို ရဖို ့ေလာက္သာသိျပီး တာ၀န္ကို မသိျခင္ေယာင္ေဆာင္ေနၾက
တာေတြရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည္သူေတြမွာ အာမခံခ်က္မရွိတာေတြ ့
ရပါတယ္။ျပည္သူေတြရဲ ့အသက္ အိုးအိမ္ စည္းဇိမ္ေတြဟာ လြယ္လြယ္နဲ ့ဆုံးရႈံးေနၾကရတာ
 ေတြ ့ျမင္ေနရပါတယ္။

ဥပမာေျပာရရင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဖူကူရွိမားမွာ အင္အားၾကီးေသာ ငလွ်င္ၾကီးလႈပ္ခတ္သြားမႈေၾကာင့္ဆုနားမီ

 ပင္လယ္ေရျမင့္တက္လာျပီး ရိုက္ခတ္သြားျခင္းေၾကာင့္ကမ္းရုိးတမ္းတေလွ်ာက္တြင္ေနထိုင္ၾကေသာ
 ေရလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အိုးအိမ္စည္းဇိမ္ပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးခဲ့ရပါတယ္။အႏုျမဴလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရုံ
 ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ခဲ့ျပီး အနီးနားရွိျမိဳ ့ ရြာမ်ား အႏုျမဴဓါတ္ေငြ သင့္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္တာ၀န္သိအစိုးရ
အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ ပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ခ်က္မွ
ေလွ်ာ္ေခ်းေငြေပးေဆာင္၍ စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေခ်းေငြစနစ္နဲ ့ ျပည္လည္ထူေထာင္ေပး

ခဲ့တာ ေတြ ့ရပါတယ္။ဒါဟာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအစိုးရေတြက တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္သိမႈေတြရွိၾက
တာကို ေတြ ့ျမင္ရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ အာဏာရွင္စနစ္ရွင္သန္ေနဆဲမို ့ ျပည္သူေတြမွာ
 ဥပေဒအရ အကာအကြယ္မေပးႏိုင္သလို အာမခံခ်က္မရွိျဖစ္ေနရပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားႏွင့္ စြမ္းအင္ အာမခံရွိသည့္အတြက္ ျပည္သူ ေတြအေပၚမွာ 

တာ၀န္ခံမႈအျပည့္ရွိျပီး အဏုျမဴစြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ (IAEA) လို ႏိုင္ငံတကာ စြမ္းအင္အဖြဲ ့၀င္
ထားတာေတြ ့ရပါတယ္။“ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ IAEA စတင္ ဖဲြ႕စည္းသည့္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တည္းက အဖဲြ႔ဝင္ျဖစ္ခဲ့ျပီး အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းခဲ့ပါတယ္။ နည္းပညာနဲ ့ ကူညီမႈ ေထာက္ပံ့မႈေတြ မရရွိခဲ့ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္နည္းပညာကိုသာ အသုံးခ်မ်ား
ျပီး ေခတ္မွီတိုးတက္တဲ့ နည္းပညာေတြကို မေလ့လာ အသုံးမျပဳခဲ့လို ့ လွ်ပ္စစ္မီးဟာ ေနရာအႏွံ

မရရွိေသးတာျဖစ္၍ ႏိုင္ငံတာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းေတြနဲ ့ကိုက္ညီတဲ့ စနစ္တခုကိုမတည္ေထာင္ႏိုင္ေသးတဲ့
အတြက္ ျပည္သူေတြဟာ ေျမစာပင္ျဖစ္ေနရျပီး အာဏာရွင္ ေတြသာ စည္းဇိမ္ေတြနဲ ့ရစ္မႈးေနၾက
ကာ ျပည္သူေတြမွာေတာ့ အာမခံခ်က္မရွိတဲ့ အေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ နင္းျပားဘ၀ျဖင့္ အသက္ဆုံး
ရႈံးၾကရရွာေလသည္။

ျမသိန္း