Wednesday, September 30, 2015

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးအင္ေအး ၀န္ခံတာ၀န္ယူမလား၊ ႏႈတ္ထြက္မလား ၾကိဳက္ရာေရြး

၃၀-၉-၂၀၁၅
အေျခခံ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း အျပည့္အစံု မွန္ကန္မႈ မရွိျခင္းသည္ မီဒီယာမ်ားေၾကာင့္ဟု ျပည္ေထာင္စု
 ေရြး/ေကာ္ ဥကၠဌ မွေျပာၾကားလို က္ျခင္းသည္ အျခအျမစ္မရွိေသာ အျပစ္တင္ျခင္းသာျဖစ္ျပီး
 ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေရးအဖြဲ ့(IFES)မွတာ၀န္ယူ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ အမွားအယြင္းမ်ားကို တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးရမွာျဖစ္တယ္။

ေကာ္မရွင္
"က်ေနာ္တို႔ဆီမွာက ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခုရွိတယ္ေလ၊ အဲ့ဒီေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ 
လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖို႔ ဆိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္လည္းပါတယ္၊ႏိုင္ငံတကာ 
အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ေရာ ၊ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ေရာ ညီေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ 
နည္းဥပေဒေတြျပင္ဆင္ထား တာေတြရွိတယ္ အဲ့မွာလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္တို႔ဘာတို႔လည္း 
က်ေနာ္တို႔ ျပင္ဆင္ထားတယ္၊ေနာက္တခါ က်ေနာ္တို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရုံးတဲ့ကိစၥနဲ႔ 
ပတ္သက္လို႔ကိုလည္း ညႊန္ၾကားခ်က္အသစ္ ထုတ္ျပန္ ဖို႔ကိုစီစဥ္ထားတာရွိတယ္၊က်ေနာ္တို႔ 
စီစဥ္ထားတာေတြ အားလံုးကို သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကိုလည္းက်ေနာ္တို႔က ဒီမူၾကမ္း
ေတြကိုျဖန္႔ေဝၿပီးေတာ့ေပါ့ေနာ္ သူတို႔ရဲ႕သေဘာထားအႀကံ အဥာဏ္ေလးေတြကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ 
အဲ့ဒီညွိႏွႈိင္းအစည္းအေဝးမွာပဲက်ေနာ္တို႔ ရယူသြားၿပီးေဆာင္ ရြက္သြားဖို႔ရွိပါတယ္"လို ့ ျပည္ေထာင္
စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌနဲ႔ နိုင္ငံေရးပါတီ (၆၅) ပါတီတို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကSky Star ဟိုတယ္မွာ
 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ (၁၅) ရက္ ၾကာသာပေတးေန႔ မွာေတြ႔ဆံုဖို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔ကေျပာ
ဆိုခဲ့ပါတယ္။

သတင္းမီဒီယာမ်ား ေထာက္ျပေ၀ဖန္ျခင္းသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ေစဖို ့အမွားမ်ားကို ေထာက္ျပျခင္း
ျဖစ္ျပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။အမွားအတိုင္းထားရွိပါက တရားမွ်
တမႈမရွိေသာေၾကာင့္ေထာက္ျပရျခင္းျဖစ္သည္။ဒီမဲစာရင္းအမွားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပူးေပါင္းကူညီ
ေနတဲ့ (IFES) မွာလည္းတာဝန္ရွိတယ္။မိမိတာ၀န္ မယူႏိုင္ဘူးဆိုရင္ က်ြန္ေတာ္တာ၀န္ယူပါမယ္။
သတင္းသမားေတြဟာ အခ်ိန္နဲ ့ တေျပးညီ သတင္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားျပီးျဖစ္တယ္။ ျပည္သူ
ေတြကို လိမ္ခ်င္တိုင္းလိမ္ ေျခာက္ခ်င္တိုင္းေျခာက္လို ့ ေၾကာက္မွာမဟုတ္ဘူး။အာဏာရွင္ေတြကို
ေတာ္လွန္ေနတဲ့ ေခတ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ မွတ္ထားသင့္တယ္။ျပည္သူ ့အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမွာ
သတင္းသမားေတြရဲ ့ တာ၀န္ျဖစ္တယ္။

အခုအခ်ိန္ဆို အခ်ိန္မီွပါေသးတယ္ ၁ လေလာက္က်န္ပါေသးတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ တာ၀န္ယူလုပ္
ေပးႏိုင္သူ ပညာရွင္ေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ႏိုင္ငံတကာမွလည္း ကူညီေပးမည့္သူေတြရွိေနပါတယ္။
 ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ လႊဲေပးမလား ၁ လအတြင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ 
စာရင္းေကာက္ထားျပီးသားလူမႈအဖြဲ ့အစည္းေတြအမ်ားၾကီးရွိတယ္။တာ၀န္မယူႏိုင္ရင္ ဆင္းေပးပါ 
အရင္ထဲက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို မယုံၾကည္လို ့ ဆင္းခိုင္းေနတာ မဆင္းဘဲ တြဲကပ္ေနျပီး 
အခုမွ မီဒီယာေၾကာင့္လို ့အေၾကာင္းျပလည္း ျပည္သူေတြနဲ ့ ႏိုင္ငံတကာက မယုံၾကည္ပါ။လြတ္လပ္
ျပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ေရာ ၊ႏိုင္ငံတကာ
 စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ေရာ ကိုက္ညီေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ အကူအညီေတြ သန္းေပါင္းမ်ားစြာယူထားျပီးအခု
အခ်ိန္ၾကမွ ကြန္ျပဴတာ မွာယြင္းမႈဆိုျပီးေျပာတာေတြ သတင္းမီဒီယာ ေၾကာင့္ လို ့ အျပစ္ပုံခ်တာေတြ
ဟာ ကေလးကြက္ေတြပါ။ ပထမအၾကိမ္ မပါတဲ့သူေတြ ဒုတိယအၾကိမ္မွာပါလာျပီး ပထမအၾကိမ္
မွာ ပါထားျပီးသားသူေတြ ဒုတိယအၾကိမ္မွာမပါလာတာေတြ က်ား၊မ မွားေနတာေတြ၊ေသျပီးသူေတြ
ပါေနတာ၊မိသားစုစာရင္းမွာ မရွိသူေတြ ပါလာတာေတြဟာ လိမ္စင္ေတြဆိုတာ ျပည္သူေတြသိပါတယ္။
 သက္သက္အလုပ္ရႈပ္ေအာင္(ပုံစံ ၃) နဲ ့ (ပုံစံ ၄ )ေတြျဖည့္ခိုင္းတာ အမွားအယြင္းမ်ားေအာင္လုပ္ေန
တာျဖစ္တယ္။ အရပ္သား လူမႈ ့အဖြဲ ့အစည္း တခုခုကို အပ္လိုက္ရင္ ဒီေလာက္ေတာင္ျဖစ္မွာမဟုတ္
ဘူး၊၊ စစ္တပ္က ေျပာင္းလာတဲ့လူေတြနဲ ့ဖြဲ ့စည္းခဲ့တာေၾကာင့္ လိမ္ကြက္ေတြနဲ ့ အမွားေတြျဖစ္လာ
တာပါ။အခုအခ်ိန္မွ ဆင္ေခ်ေတြေပးလဲ ျပည္သူေတြက မယုံေတာ့ပါ လြတ္လပ္တရားမွ်တတဲ့
 ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖို ့ အခ်ိန္ရွိပါေသးတယ္ ၁ လ ေလာက္အတြင္း နည္းပညာေတြနဲ ့ မွန္မွန္ကန္ကန္
ျဖစ္ေအာင္ လုပ္လို ့အခ်ိန္မီွပါေသးတယ္။ တာ၀န္မယူႏိုင္ရင္ လူမႈအဖြဲ ့အစည္းေတြကို အပ္လိုက္ပါ 
တရားမွ်တ မွန္ကန္ ျမန္ဆန္ျပီး စနစ္တစ္ခု ေျပာင္းလဲေပးပါလိမ့္မယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ တာ၀န္ခံယူထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ေငြ သန္း ၆၀၀ နဲ ့ႏိုင္ငံကာက လွဴဒါန္းထားတဲ့ 
ဘီလွ်ယံနဲ ့ခ်ီတဲ့ ေဒၚလာေတြကို စာရင္းတိတိက်က်နဲ ့ လြဲေျပာင္းေပးပါ။ သတိရွိလား မလုပ္ႏိုင္ရင္ 
လႊဲေပးလိုက္။ လိမ္ဖို ့မက်န္နဲ ့ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ တိက်မွန္ကန္တဲ့စနစ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ စာရင္းစာယား
မွားယြင္းတာကို ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမွ လက္မခံပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲ ကလိမ္ကက်စ္ေတြနဲ ့ အာဏာရွင္ 
သက္ဆိုးရွည္ေစမဲ့ ဘယ္လိမ္စဥ္မ်ဳိး လုပ္ရပ္မ်ဳိး မွျပည္သူေတြလက္မခံဘူးဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာ
 ေခါင္းထဲဆြဲထားပါ။လြတ္လပ္တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲလည္းမျဖစ္ မွန္မွန္ကန္ကန္မလုပ္ခဲ့ရင္
တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူရမည္။

ျမသိန္း