Friday, September 18, 2015

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈသည္ ျပင္ေလမွားေလ ယုံၾကည္မႈမရွိျဖစ္လာေနသည္။

၁၈-၉-၂၀၁၅
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရာတြင္ မွားယြင္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ား
ျပားလာသည္ဟု ရပ္ကြက္တြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားက ေ၀ဖန္ေျပာဆိုေနၾကသည္။ ျမိဳ ့နယ္တိုင္းတြင္
မွားယြင္းမႈမ်ားရွိေနျပီး က်ား၊မ မွားယြင္းမႈ၊ေသျပီးေသာသူမ်ား ျပန္လည္ပါ၀င္မႈ၊မပါေသးေသာ
သူမ်ား ထပ္မပါလာမႈ၊ဘုန္းၾကီးမ်ားပါ၀င္မႈ၊အသက္မျပည့္ေသးသူမ်ားပါ၀င္ျခင္း စသည့္အမွား
မ်ားထပ္မံေတြ ့ရွိရျပီး ၾကံ့ဖြတ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ မဲမ်ားတိုးလာျခင္းႏွင့္ NLD
အႏိုင္ရမည့္ေဒသမ်ားတြင္ မဲေလွ်ာ့က်သြားျခင္း စသည္မ်ားျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္က မတ္ ၃၀ မွ ဧၿပီ ၁၀ရက္ထိ ၁၂ရက္ၾကာ
 ေကာက္ခံခဲ့သည္။လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ လူဦးေရသည္ ၅၁ ဒသမ ၄၂ သန္းခန္႔ရိွသည္ဟု
စာရင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းစာရင္း ေအာင္ျမင္မႈသည္
 ၉၉ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရိွသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ သန္းေခါင္ စာရင္းအႀကံေပးအဖြဲ႔ ႏွင့္ ကုလသမဂၢ
 လူဦးေရးရန္ပံုေငြ UNFPA အဖြဲ႔တို႔ကဆိုသည္။

ထိုသို ့ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္ေကာက္ယူရာတြင္ တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္း
က်ား၊ မ ၊ ကေလး၊လူၾကီး အလုပ္အကိုင္၊ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ စသည္တို ့ကို တိတိက်က် ေကာက္
ယူခဲ့ေသာ္လည္။ မဲစာရင္းမ်ားတြင္ ျမိဳ ့နယ္အေတာ္မ်ားမ်ား မွားယြင္းမႈမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လွ်က္ရွိ
သည္။အမည္ၾကည့္ယုံျဖင့္ က်ား မ ခြဲျခားႏိုင္ေသာ အလြယ္သိႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားမွားယြင္းမႈသည္
နားလည္ရခက္လွသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တစ္ခုလုံးက အလုပ္မလုပ္ဘူးဆိုတာ ေသခ်ာ
ေနသည္။ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာ့ ဘ႑ာေငြမွ ၆၈ ဘီလံေက်ာ္ 
သုံးစြဲထားေသာလည္း ေငြကုန္လူပမ္း အဓိပၸါယ္မဲ့ ျဖစ္ေနရသည္မွာ ေကာ္မရွင္တြင္ တာ၀န္ရွိသည္။
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သူ ႏိုင္ငံသားတိုင္း မဲေပးခြင့္ရွိရမည္။ 

ႏိုင္ငံတကာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အသက္ျပည့္သူတိုင္း မဲေပးခြင့္ရွိရာ မိမိတို ့ေနထိုင္ရာ
ျမိဳ ့နယ္အလိုက္ မဲရုံမ်ားကိုစီစဥ္ေပးလွ်က္ လာေရာက္မဲေပးသူသည္ ႏိုင္ငံသားကပ္ျပားကိုျပ
သ၍ မဲေပးႏိုင္သည္။မဲရုံတြင္ ထိုနယ္ေျမတြင္ေနထိုင္ေသာသူ၏ သန္းေကာင္စာရင္ဇယား
ထားရွိျပီး မဲေပးခြင့္ရွိသူျဖစ္ပါက မဲလက္မွတ္ကို ရယူ၍ မဲေပးႏိုင္ျပီး မဲစာရင္းတြင္ အမည္မပါ
ပါက ႏိုင္ငံသားကပ္ျပားကိုစီစစ္၍ မွန္ကန္ပါက အမ်ားေရွ ့တြင္ ထပ္တိုးစာရင္းဖြင့္၍ မဲေပးခြင့္
ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို ့ မဲစာရင္းေၾကညာျခင္း မဲစာရင္မွားယြင္းျခင္း ျပသနာမ်ားမရွိပါ၊
ႏိုင္ငံတကာတြင္အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေနထိုင္သူမ်ား ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ပုံစံ (၁၅) ျဖည့္၍ ေလွ်ာက္လႊာ
တင္ျပီး စစ္ေဆးခြင့္ျပဳခ်က္ရမွ မဲေပးခြင့္ရွိသည္မွာ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမွ မရွိေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းျဖစ္၍ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုတည္သာရွိျပီး ႏိုင္ငံတကာက မယုံၾကည္စရာျဖစ္ေနသည္။

 ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ အလုပ္မရႈပ္ရႈပ္ေအာင္ မဲစာရင္းမ်ားကပ္၍ ေၾကညာျခင္းသည္ 
မိမိတို ့၏ အမွားအယြင္းမ်ားက အလုပ္မက်ြန္းက်င္ေၾကာင္း သက္ေသျပေနသည္။အမွားျပင္ဆင္
ေနပါက အခ်ိန္ကုန္ျပီး ထပ္မွားဖို ့သာရွိသည္။မသမာမႈျပဳသူသည္ အမွားမ်ားတတ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံ
လုံးကို လိမ္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လိမ္လည္ရန္မလြယ္ကူပါ အမွားမ်ားလာႏိုင္သည္။ 

ထို ့ေၾကာင့္ အမည္မွားမ်ားႏွင့္ က်ား မ အမွားမ်ား၊မဲစာရင္းတြင္မပါ၀င္သူမ်ားရွိပါက ႏိုင္ငံသား
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည္သူတိုင္း မဲေပးခြင့္ရွိသည္ဟု ေၾကျငာရမည္။ လက္ရွိမဲစာရင္းအရ မဲေပး
ခြင့္ရွိသူအမွားမ်ားႏွင့္  မဲစာရင္းမပါသူမ်ားသည္ မဲရုံသို ့မိမိကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ ႏိုင္ငံသား
စီစစ္ေရးကပ္ျပား(သို ့) သန္းေခါင္စာရင္းကိုယူေဆာင္၍ လာေရာက္မဲေပးႏိုင္သည္ဟု ေၾက
ညာရန္လိုသည္။မဲစာရင္မွားယြင္းမႈမ်ားကို မဲရုံေစာင့္ၾကည့္ေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ စစ္ေဆး၍
ျပင္ဆင္ျခင္း။မဲစာရင္းတြင္မပါ၀င္သူမ်ားကို ထပ္တိုးစာရင္းဖြင့္ထည့္သြင္း၍ မဲေပးခြင့္ျပဳရန္
လိုသည္။ထိုမွသာ အသက္ျပည့္သူတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ မဲေပးခြင့္ ရရွိျပီး မွ်မွ်တတျဖစ္လိမ့္
မည္ဟု အၾကံျပဳပါသည္။

ျမသိန္း