Tuesday, August 18, 2015

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးေရြမန္း မည္သူက ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖါက္ခဲ့သနည္း


၁၈-၈-၂၀၁၅ ရက္ေန ့ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဦးေရႊမန္း၏ အရွိန္ပါ၀ါက်
ေစရန္ လႊတ္ေတာ္ရပ္နားဖို႕USDP က တင္သြင္းသည့္ အေရးႀကီးအဆိုကုိ သူရဦးေရႊမန္းက
မရပ္နားပါဟု လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ပါဝါသုံးျပီးပယ္ခ်လိုက္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက လက္ခုပ္တီးျပီး
ၾကိဳဆုိေထာက္ခံ ခဲ့ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ အားျပိဳင္မႈေတြ ျမင္ေတြ ့ရေတာ့မည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)ကို ျပင္ဆင္ရန္ ဦးေရႊမန္းမွ ႀကိဳးစားခဲ့သည့္အတြက္ႏွင့္
တပ္မေတာ္ကို အထင္အျမင္လႊဲေအာင္ လုပ္သည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္  ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္မွ
 မဲဆႏၵရွင္ တပ္မေတာ္သား ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးက သူရဦးေရႊမန္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္အျဖစ္မွ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္စြဲျဖင့္ တုိင္စာေပးခဲ့
သည္ဟု သိရွိရသည္။

“ဦးေရႊမန္းမွ မိမိသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား
 ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္း သာျဖစ္၍ မိမိအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္
ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရင္ဆုိင္ရမည္ဆုိပါကလည္း ရင္ဆုိင္သြား မည္ ျဖစ္ပါသည္” ဟု သူရဦးေရႊမန္း
က သူ၏ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုျဖစ္စဥ္ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးေရႊမန္းကို
ပါတီ ဥကၠဌ ေနရာမွ ျဖဳတ္ခ်ရန္ၾကိဳးစားၾကံစီမႈတြင္ ရဲႏွင့္ တပ္မေတာ္ အင္အားကို အသုံးျပဳ၍
 ေျဖရွင္းခဲ့သည္။ ပါတီတြင္း ျပသနာကို အဘယ္ေၾကာင့္ ပါတီ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ
မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သနည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာေနသည္။ထိုသို ့ ပါတီရုံးခ်ဳပ္တြင္း ၀င္ေရာက္
ရွာေဖြခဲ့ရျခင္းကိစၥမ်ားကို ရဲႏွင့္တပ္မေတာ္က ေျဖရွင္းရန္တာ၀န္ရွိသည္။ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း
မ်ားျဖင့္ ညီညြတ္မႈ မရွိပါက ဒီမိုကေရစီကို ျခိမ္းေျခာက္ေနျပီး တာ၀န္ရွိသူမွ တာ၀န္ယူရေပမည္။

 ေနျပည္ေတာ္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၃- ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏
အၿမဲတမ္း ဥကၠ႒ သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္
ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပုိက္ေထြးက တရား၀င္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(ဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ ့အစည္းမ်ာ၏ ပါတီ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရ၊ ၀န္ထမ္းအျဖစ္မွလည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ 
သမၼတ (သို ့) ဒုသမၼတမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံရသည့္ေနမွစ၍ ႏႈတ္ထြက္ျပီး
 (သို ့) အျငိမ္းစားယူျပီးျဖစ္ရမည္ဟု မွတ္ယူရမည္လို ့ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။)

သမၼတ ဦးသိန္စိန္မွ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဦးသိန္းစိန္၏
မဲဆႏၵနယ္မွ တပ္မေတာ္သား မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္ မကန္ ့ကြက္ၾကသ
နည္း။တပ္မေတာ္သားမ်ား လႊတ္ေတာ္သို ့တင္ျပ၍ သမၼတ အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံ ဥပေဒ က ေပးအပ္ထားေသာ အဆိုပါ တာဝန္ႏွင့္ အခြင့္အေရးကို မဲဆႏၵရွင္
မ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္ မေတာင္းဆိုသနည္း။တပ္မေတာ္သည္ ဘက္လိုက္မႈရွိေနသည္ဟု
ထင္ျမင္မိသည္။ ဘက္လိုက္မႈမရွိဟု ဆိုပါက ျဖစ္ရပ္မွန္ကို တပ္မေတာ္မွ မွန္မွန္ကန္ကန္
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ျပည္သူအား ခ်ျပရန္ တာ၀န္ရွိသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ က ေပးအပ္ထားေသာ အဆိုပါ တာဝန္ႏွင့္ အခြင့္အေရးကို မဲဆႏၵရွင္
မ်ားက က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္လိုေသာ္လည္း အဆိုပါတာဝန္မွ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း ဆိုင္ရာ
ဥပေဒ ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏
မူလအခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနပါေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး
 ဦးရဲထြဋ္မွ ဆိုထားသည္။သမၼတ၏ ဥပေဒခ်ဳိးေဖါက္မႈကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးက ဥပေဒ
ပုဒ္မ ၇၁ (က)အရ မေထာက္ျပပဲ ေနသနည္း။ အစိုးရအေပၚ ရဲႏွင့္ တပ္မေတာ္က
ဘက္လိုက္သည္ဟု ျပည္သူအမ်ားစုက ေ၀ဖန္ေနၾကသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)ကို ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ ဥပေဒအရ ဒီမိုကေရစီ
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ ျပင္ဆင္ေျပာင္း
လဲသင့္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ အစိုးရတြင္တာ၀န္ရွိသည္။ ယခုလို ၄၃၆(က) ျပင္ဆင္ေရး
ကို ဦးေရႊမန္းမွ ေထာက္ခံခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္ဆိုပါက အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္
သည္ ဒီမိုကေရစီမလိုလားေၾကာင္း ထင္ရွားစြာေတြ ့ျမင္ေနရသည္။

ျမသိန္း