Saturday, July 18, 2015

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စနစ္တစ္ခု ေျပာင္းလဲဖို ့ ျပည္သူနဲ ့ သတင္းမီဒီယာရဲ ့ အခန္းက႑ အေရးၾကီး

၁၈-၇-၂၀၁၅
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စနစ္တစ္ခုေျပာင္းလဲဖို ့ အေရးတစ္ၾကီး လိုအပ္ေနပါတယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ
အေရးၾကီးတယ္လို ့ ယူဆသူေတြမ်ားျပားေနေသာ္လည္း လက္ေတြ ့မွာ မဲစာရင္းကို ေလ့လာမႈ
အားနည္းေနတာ ေတြ ့ရပါတယ္။ လက္ရွိ  ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး မဲစာရင္းေတြမွားယြင္းေနမႈမွာ
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးမႈမရွိဘဲ အေပၚပိုင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုသာ ဦးစား
ေပးေဆာင္ရြက္ေနျပီး မဲစာရင္းမ်ားမွားယြင္းမႈရွိပါက လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္း ျပင္ဆင္ေပးမယ္လို ့
ေျပာဆိုထားပါတယ္။၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ၊ ရရွိသည့္
လူဦးေရႏွင့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  UN အကူအညီျဖင့္
မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္အထိ ၁၂ ရက္တိုင္တိုင္ သန္းေခါင္းစာရင္းကို ေငြေပါင္းမ်ားစြာ
အကုန္အက်ခံျပီး ေကာက္ခံခဲ့ရာ စာရင္းအတိအက်ရွိမည္ဟု ယူဆႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုထုတ္ျပန္
တဲ့ မဲစာရင္းေတြဟာ အေဟာင္းမဲစာရင္းေတြျဖစ္ေနလို ့  ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး မဲစာရင္းေတြမွားယြင္း
ေနမႈကို သံတယေတြရွိေနၾကပါတယ္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ျပည္သူေတြကသာ နား
လည္မႈနဲ ့မဲစာရင္းေတြကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနျပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးစစ္ေဆးမႈမွာ အစိုးရရဲ ့ကူညီမႈ
မရွိသေလာက္ပါဘဲ။ ဒါဟာ မဲလိမ္ မဲခုိးနဲ ့ မဲမသာမႈေတြျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိျပီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ ့
အဓိကမွားယြင္းခ်က္ျဖစ္၍ တာ၀န္ယူရပါမယ္။

ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ျပည္သူေတြကအစိုးရကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တယ္။အစိုးရက ျပည္သူေတြ အက်ဳိး
အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေပးရတယ္လို ့သိထားၾကပါတယ္။ဒီမိုကေရစီမွာ စံနမူနာျပပုံစံ(၂)ရပ္ ရွိပါတယ္။
(၁) ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီ (၂) တိုက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီ တို ့ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီကို
(Representative Democracy) နဲ ့ တိုက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီ (Direct Democracy) လို ့ ေခၚပါတယ္။
ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီ (Representative Democracy)ကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ က်င့္သုံး
ၾကတယ္။ ျပည္သူေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ အဆင့္ဆင့္နဲ ့ ကိုယ္စားျပဳေပးႏိုင္သူေတြကို လႊတ္ေတာ္
အမတ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြထဲကဘဲ အစိုးရတစ္ရပ္အျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မည့္
သူကို ထပ္ျပီးေရြးခ်ယ္ရပါတယ္။ တိုက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီ  (Direct Democracy) ကိုေတာ့ အစိုးရက
ေပးလာတဲ့ ေရြးခ်ယ္စရာကိုဘဲ ျပည္သူေတြက တိုက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိျပီး အေရးၾကီးကိစၥအားလုံးကို
အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြကဘဲ ဆုံးျဖတ္ပါတယ္။အစိုးရကို ျပည္သူေတြက မဲေပးေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိပါဘူး။
ဒီမိုကေရစီထြန္းကားတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီ ၂ မ်ဳိးကိုသာ သိသိသာသာ အသုံးျပဳေလ့
ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာဟန္ ဒီမိုကေရစီဆိုျပီးေတာ့ ၂ မ်ဳိးစလုံးကို
ေရာေမြျပီး လြတ္လပ္သလိုလိုျပကာ ခက္ခဲေအာင္ ျပင္လို ့မရေအာင္ အာဏာရွင္ေတြက ေရးဆြဲ
ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပတ္သားမႈမရွိတဲ့ အတုအေယာင္ဒီမိုကေရစီလို ့ ျပည္သူေတြက
ေျပာေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီဟာ လႈမႈအဖြဲ ့အစည္းရဲ ့ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ဒီမိုကေရစီရဲ ့စံခ်ိန္စံႏႈန္းေတြပါ၀င္ေနပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီမွာ မူေတြ ေဘာင္ေတြနဲ ့ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈဟာ အေရးပါျပီး
အသင္းဌာနအဖြဲ ့အစည္းမ်ား ေပါင္းစုံပါ၀င္ပါတ္သက္ေန၍ ရႈပ္ေထြလွျပီး လူသားအခ်င္းခ်င္း တန္းတူ
မႈနဲ ့ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္မႈမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။ျပည္သူကေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္က မိမိသက္ဆိုင္
ရာ တာ၀န္အသီးသီးကို ထမ္းေဆာင္ၾကဖို ့ျဖစ္၍ အမွန္တကယ္က လူထုတာ၀န္ေတြကို မဲေပးတက္
လာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ပိုျပီးတာ၀န္ၾကီးမားလွပါတယ္။ တာ၀န္ယူမႈ တစ္ခုထဲမဟုတ္ဘဲ ရုိးသား
မႈ ေျဖာင့္မတ္မႈ ရုိေသမႈ ေလးစားမႈေတြကို ေပါင္းဆပ္ျပီး ျပည္သူေတြကို တန္ဖိုးထားဆက္ဆံၾကရ
ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ အစိုးရ၀န္ၾကီးေတြဟာ စစ္တပ္မွအရာရွိၾကီးေတြျဖစ္ေနေတာ့ မိမိတို ့
က အာဏာကိုအသုံးျပဳၾကရာ  ဒီမိုကေရစီနဲ ့ဆန္ ့က်င္ဘက္ျဖစ္ေနျပီး ျပည္သူေတြကို ေလး
စားရမွန္ တန္ဖိုးထားရမွန္းမသိ ေရွာက္ေျပာခ်င္ရာေျပာ မွားရင္ ေနာက္ကေရွာက္ဖာနဲ ့ လုံးလည္ခ်ာ
လည္ရုိက္ကာ တိုင္းျပည္ဟာ ေရွ ့မတိုးဘဲ ေနာက္ျပန္ျပန္ဆုတ္ေနတာေတြ ့ရပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီမွာ လူသားတို ့ရဲ ့ က်င့္၀တ္ကိုအေလးထားၾကပါတယ္။ မတူကြဲျပားတဲ့ လူမ်ဳိးစုမ်ား၊ ယဥ္
ေက်းမႈမ်ား၊ စာေပမ်ား၊ တစ္ဦးနဲ ့တစ္ဦး တစ္ဖြဲ ့နဲ ့တစ္ဖြဲ ့ လုပ္ငန္းသဘာ၀ မတူညီမႈေတြဟာ ရွိေန
တတ္ျပီး မတူေပမဲ့လည္း ေလးစားရပါတယ္။အဖ်က္သေဘာေတြ၊ တားျမစ္မႈေတြ ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ
ေတြကို မလုပ္ဘဲ စည္းကမ္းနဲ ့ ထိမ္းသိမ္းေပးရပါတယ္။မတူကြဲျပားမႈေတြကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္
ညီႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အျပန္အလွန္ေလးစားမႈျဖင့္ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္း
ၾကရပါတယ္။ လူေတြဟာ လူ ့အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပဳမႈႏိုင္ေစဖို ့ ထိမ္းေၾကာင္း
လမ္းညႊန္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြကို ေလးစားလိုက္နာဖို ့လိုျပီး ဥပေဒစိုးမိုးေရး
ကို အေျခခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီဟာ အာဏာကို ထိန္းညိွေပးႏိုင္ဖို ့ စီမံထားတဲ့စနစ္ျဖစ္ျပီး ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္
ကမွ အာဏာကိုအလြန္အက်ြံမသုံးစြဲ မခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ အေသအခ်ာစီမံထားပါတယ္။ ယေန ့
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ စစ္တပ္က အာဏာကို အတင္းအၾကပ္ရယူထားတဲ့ (Military power)ရွိေန
တာကို ေတြ ့ရပါတယ္။ အာဏာခြဲေ၀သုံးစြဲမႈမွာလည္း ဗဟိုဦးစီးစနစ္နဲ ့ မ႑ိဳင္ၾကီးသုံးရပ္ကို
ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျပီး အၾကြင္းမဲ့အာဏာနဲ ့ ျပည္သူေတြကို ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိအုပ္ခ်ဳပ္ေစျပီး ေက်းက်ြန္သဖြယ္
အႏိုင္က်င့္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ကို ပုံစံသစ္ေျပာင္းကာ အ၀တ္လဲ အခ်ဳပ္ေနတာကို ေတြ ့ရ
ပါတယ္။

၂၀၁၅ ဟာ တိုင္းျပည္အတြက္အေရးၾကီးေသာ ႏွစ္ျဖစ္သလို စနစ္တစ္ခုေျပာင္လဲဖို ့ စိန္ေခၚမႈလည္း
ရွိေနပါတယ္။စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေျပာင္းလဲဖို ့အတြက္ ျပည္သူေတြဟာ မိမိတို ့ရဲ ့အခြင့္အေရး
ျဖစ္တဲ့ မဲေပးခြင့္ကို မလွ်စ္ဟင္းရေလေအာင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ စစ္ေဆးျပီး ရပိုင္ခြင့္ကို အသုံးခ်ကာ
တိုင္းျပည္၏ အေျပာင္းအလဲကို မိမိတို ့၏ ဆႏၵျဖင့္ ႏိုင္ငံကိုဦးေဆာင္မဲ့ ရုိးသားသန္ ့ရွင္း ပြင့္လင္းျပီး
ႏိုင္ငံေရးအေမွ်ာ္အျမင္ရွိတဲ့ လူထုကေလးစားတဲ့ ပညာရွင္ေတြ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ခ်စ္ခင္ေလးစားၾကသူ
ေတြကို ေရြးခ်ယ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာအေရးၾကီးတာက မဲစနစ္ပါ၊ ၂၀၁၀ မွာ မဲလိမ္
မဲခိုးနဲ ့ မသမာမႈေတြရွိခဲ့ျပီး လက္ရွိမွာလည္း မဲစာရင္းေတြမွားယြင္းေအာင္ ရႈပ္ေထြးမႈျဖစ္ေအာင္
လုပ္ထားတာကိုေတြ ့ရပါတယ္။ မိမိတို ့အေနနဲ ့ အင္အားၾကီးတဲ့ ပါတီၾကီး ၂ ရပ္ထဲက တစ္ပါတီ
ကိုေရြးရမွာျဖစ္ျပီး တပါတီကေတာ့ လက္ရွိ အာဏာရွင္အစိုးရ ၾကံဖြတ္ပါတီနဲ ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရ
စီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့ ပါတီျဖစ္ပါတယ္။ မဲခိုမႈေတြရွိလာႏိုင္တာ
ေၾကာင့္ NLD ကို မဲေပးမယ္ဆိုရင္ အျပတ္အသတ္ႏိုင္ေအာင္ မဲေတြေပးႏိုင္မွ အႏိုင္ရမွာျဖစ္ျပီး
ၾကံဖြတ္ကေတာ့ ၾကိဳတင္မဲဆိုျပီး အထုပ္ထမ္းလာဖို ့ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီျပသနာကိုေက်ာ္လႊာႏိုင္ဖို ့
အေျပာင္းအလဲကိုလိုခ်င္ရင္ လူတိုင္းလူတိုင္းဟာ NLD မဲေတြ သြန္ေအာႏိုင္မွ မိမိတို ့လိုခ်င္တဲ့
စနစ္တစ္ခု အေျပာင္းအလဲကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။မဲေပးခ်ိန္မွာလည္း လူထုကစနစ္တစ္က်
ျဖစ္ေစဖို ့ သတိၾကီးစြာျဖင့္ မဲခိုးမဲလိမ္မျဖစ္ရေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရပါမယ္။

သတင္းမီဒီယာအေနျဖင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရမႈ၊ သတင္းသမားမ်ားရဲ ့ အႏၱရယ္၊
သတင္းသမားမ်ား ဖမ္းဆီးခံရမႈ၊ သတင္းကို လြတ္လပ္စြာရယူခြင့္မရွိျခင္း၊ မီဒီယာဥပေဒသည္
ႏိုင္ငံတစ္ကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို ့အတြက္ဆုိရင္
စနစ္တစ္ခုေျပာင္လဲႏိုင္မွျဖစ္သည္ဆိုတာ ဧကန္မုခ်မလြဲပါ။ ထိုေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္
ပြဲဟာ သတင္းမီဒီယာမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးသလို ျပည္သူေတြအတြက္ လြတ္လပ္၍ တရာမွ်တေသာ
ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခု ေပၚထြန္လာေစဖို ့၊ သတင္းမီဒီယာက႑ကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ဖို ့အခ်ိန္တန္
ပါျပီ၊ ျပည္သူဘက္ေတာ္သား ဒီမိုကေရစီအင္အာစုမ်ားႏွင့္ မီဒီယာသမားမ်ား ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္
အကြက္က်က် ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာတိုက္ပြဲ၀င္ၾကဖို ့ ႏိႈေဆာ္အပ္ပါသည္။

ျမသိန္း (လူထုေအာ္သံ)