Monday, July 6, 2015

ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံထူေထာင္ႏိုင္ေရး
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈ သတိၾကီးစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ဖို ့လိုအပ္


၆-၇-၂၀၁၅
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံထူေထာင္ႏိုင္ေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို ့၏ အဓိက
လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ဒီမိုကေရစီအေရးကို ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားတို ့က
အသက္ေသြးတို ့ စေတး၍ အဖိအႏွိပ္ခံဘ၀ျဖင့္ စည္စိမ္အိုအိမ္ကိုေပးဆပ္ကာ ဘ၀ကိုရင္း၍
လုပ္ေဆာင္ေနၾကတယ္ဆိုတာ ကမၻာကသိဖို ့အပ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ နယ္ခ်ဲ ့အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္မွ ၁၉၄၂ ခု ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္(ၾကာသာပေဒး)ေန ့
တြင္ ျမန္မာ့ေျမအတြင္းသို ့ ဂ်ပန္စတင္၍ေျခခ်၀င္ေရာက္လာခ်ိန္မွစ၍ ေမလ ၁၀ ရက္(တနဂၤေႏြ)ေန ့
တြင္ ၄လႏွင့္၁၀ ရက္မွ်ေသာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္နယ္ေျမတရပ္လုံးကို
သိမ္းပိုက္ရရွိျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္က ေၾကျငာခဲ့သည္။ဂ်ပန္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ ဂ်ပန္နယ္ခ်ဲ ့သမား
တို ့က ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျပီး ၁၉၄၃ ခု ၾသဂုတ္လ၁ ရက္ (တနဂၤေႏြ)ေန ့
တြင္ ေရႊေရစိမ္ (အတုအေယာင္ လြတ္လပ္ေရး)ကို ေပးခဲ့ျပီး ၃ ႏွစ္ ၂လ ၁၀ ရက္တိုင္တိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့
ေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္နစ္နာခဲ့ရသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ရွင္ဇုိအာေဘးတုိ႔  ေတြ႔ဆုံၿပီး သီလ၀ါ၊
ထား၀ယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မထိ
 ခိုက္ေစဘဲ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံမ်ား ဂ်ပန္နည္းပညာျဖင့္
တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ ရထားလမ္းႏွင့့္ ရန္ကုန္ - ေနျပည္ေတာ္ - မႏၱေလး ရထားလမ္း
အဆင့္ ျမွင့္တင္ႏိုင္ေရး၊ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႕မႈၿပႆနာ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး၊ လယ္ယာ ထြက္ကုန္မ်ားကို
တန္ဖိုးျမွင့္ ႏိုင္ေရးအတြက္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊
 လုပ္ငန္းခြင္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ ရာသင္တန္းမ်ား အပါအ၀င္
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေရး စသည္တို ့ကို
ကူညီရန္ စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္ဟု သိရွိရျပီး လ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးကြန္ရက္ ဖြ႔ံၿဖိဳးရန္ႏွင့္
 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အံုတိုးတက္ေရးအတြက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ကို
အတိုုးမဲ့ေခ်းေငြအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေခ်းေပးမည္ ဟု ဂ်ပန္အစိုးရက ကတိျပဳလိုက္ၿပီ
 ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးက်ဆင္းလာေနျပီး အၾကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၂ႏွစ္တာ
အတြင္း တက္လာေသာ္လည္း အလတ္စားႏွင့္ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားက်ဆင္း ပ်က္လုနီးပါးျဖစ္လာ
ေနသည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈသည္ တိုးတက္လာေနသည္ကို ေတြ ့ျမင္ရသည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ တရုပ္ႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈမ်ား အေျမာက္အမ်ားရွိေသာ္လည္း ပင္လယ္
ကၽြန္းစုျပသနာေၾကာင့္ တရုတ္ႏွင့္ အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့ရာ တရုတ္မ်ဳိးခ်စ္္မ်ားက ဂ်ပန္ဆန္ ့က်င္ေရးလုပ္
လာေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို ့ေျပာင္းေရြ ့ရန္ ၂ႏွစ္အတြင္း အျမန္
စီစဥ္ေနသည္ကို သိရွိရသည္။တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ေပါင္း၍ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈ
မ်ားကို အလြန္အကၽြန္လုပ္ေဆာင္၍ အာဏာရွင္မ်ားကို ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ဂ်ပန္သည္လည္း ၁၉၆၂ ခု
အာဏာသိမ္း ဦးေန၀င္းအစိုးရတက္လာျပီးေနာက္ပိုင္း သံတမာန္ဆက္ဆံေရး စတင္ကာ စစ္ေလ်ာ
ေၾကးေငြ ယန္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုေပးထားေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ဘေလာက္
ODA က႑တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ ့ႏိုင္သည္။လက္ရွိ ဂ်ပန္အစိုးရ Liberal Democratic Party
မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမနမာအာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းခဲ့ျပီး
ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အာဏာရွင္ တျဖစ္လဲ ဒီမိုကေရစီအတုအေယာင္ အစိုးရႏွင့္လည္း
ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေနသည္ကိုေတြ ့ျမင္ရသည္။

ျမန္မာဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ဂ်ပန္အစိုးရမွ အကူအညီမ်ားစြာေပးသည္ဟု ဆိုေသာ္
လည္း ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားကိုအားေပးမႈနည္းျပီး အာဏာရွင္အစိုးရကိုသာ အားေပးေနသည္
ကိုေတြ ့ရသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚကို ေလွ်ာက္ႏိုင္ဖို ့ ျပည္
သူအမ်ားစုက လိုလားေနၾကျပီး ၁၉၈၈ မွစ၍ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္
ဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားမွာ ဖမ္းဆီးႏွိပ့္စက္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ားက်ခံခဲ့ရျပီး ဘ၀ပ်က္သူမ်ား
ေသဆုံသူမ်ား စီပြားပ်က္သူမ်ား ရဟန္ရွင္ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားက ယေန ့အထိ ခါးစီးခံေနရဆဲ
ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳဖို ့လိုအပ္သည္။ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ကူညီမႈမ်ားသည္ အလွ်င္တလိုမျဖစ္ေစရန္ သတိၾကီး
စြာထား၍ ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ယေန ့အခ်ိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို ့ အေရးၾကီးေသာအခ်ိန္
ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲလည္းနီးလာေနျပီျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖို ့ လြတ္လပ္၍
တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖို ့ ေတာင္းဆိုေနခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာက
ကူညီေပးရမည့္အစား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ကူညီမႈမ်ားက အတုအေယာင္အစိုးရကို ေထာက္ခံေနသလိုျဖစ္
ေနျပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဦးတည္ခ်က္ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း အထင္အျမင္လြဲမွားေစေသာ ျပသနာမ်ား
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

လက္ရွိ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ား လူ ့အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံးရႈံးေနျပီး
 ျပင္ဆင္ရခက္ခဲေနခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား၀င္ေရာက္ပါတ္သက္မႈသည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးအတြက္
အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ပညာရွင္မ်ား ဖြဲ ့စည္းပုံႏွင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကူညီေနသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ ့တြင္ ဘာတစ္မွ ထိထိေရာက္ေရာက္
ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ အစိုးရအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိေစရန္ ေငြအား၊နည္းပညာအား
ေထာက္ပံ့မ်ားသည္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမရွိသည္ကို ယေန ့ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပသနာမ်ားက
သက္ေသျပေနသည္။ မိမိတို ့စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံရန္ အာဏာရွင္ကို အားေပးသလိုျဖစ္ေနသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲျပီး ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ အေျခအေနႏွင့္ တရားမွ်တမႈ အေပၚမႈတည္၍
ႏိုင္ငံတကာမွ ကူညီပံ့ပိုးသင့္သည္။တရားမွ်တမႈမရွိဘဲ လိမ္လည္မႈမ်ားရွိလာလွ်င္ ႏိုင္ငံသား
မ်ားႏွင့္ ကမၻာက လက္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ အတုအေယာင္
ဒီမိုကေရစီကို သိသိၾကီးျဖင့္ အားေပးသလိုျဖစ္ေနပါက သမိုင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ထပ္တင္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္ မိမိတို ့စီပြားေရးရင္းႏွီျမဳတ္ႏွံရန္ တစ္ခုတည္းကိုၾကည့္ျပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ျမန္မာ့ဒီမိုက
ေရစီအေရးကို ကူညီရာမေရာက္ပဲ ေႏွာက္ယွက္ရာေရာက္ေနသည္ဟု ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ရွည္ ျမန္မာဒီမို
ကေရစီအေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။

ျမသိန္း