Thursday, March 26, 2015

မတရားဖမ္းဆီးထားေသာ ေက်ာင္းသား ျပည္သူမ်ားကို ခ်က္ျခင္းလႊတ္
၂၆-၃-၂၀၁၅
လက္ပံတန္းတြင္ ဒီမိုကေရစီပညာေရး ေက်ာင္းသားသပိတ္အား ရဲအင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္
 ျဖိဳခြင္းခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈျမင္ကြင္းမ်ားေၾကာင့္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာက ထိပ္လန္ ့
သြားခဲ့ရသည္။ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနပါသည္ဆိုေသာ
ဦးသိန္းစိန္ အာဏာရွင္အစိုးရ၏ ရုပ္လုံးေပၚလာခဲ့သည္။သမိုင္းကေပးေသာတာဝန္ကို ေက်ာင္းသား
 ျပည္သူမ်ားေက်ျပြန္ခဲ့ျပီး၊ခါးသီးအက်ဥ္းတန္လွေသာ အာဏာရွင္တို ့ရဲ ့လုပ္ရပ္ကိုဓါတ္ပုံမ်ားက 
သက္ေသထူလွ်က္ရွိသည္။


အစိုးရသည္ မတ္လ ၁ရက္ေန ့က ခ်ီတက္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ရာ
 ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုေသာ၁၁ ခ်က္ကို မူအားျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွက္ေရးထိုးခဲ့
သည္။အစိုးရ၏ ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးမူအား ေက်ာင္းသားမ်ားမွ လိုက္ေလ်ာ၍ျငိမ္ခ်မ္းစြာေဆာင္ရြက္လို
 ေသာဆႏၵကို ျပသခဲ့သည္။


မတ္လ ၁၀ ရက္ေန ့ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရအျခား ညိွႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ အစိုးရမွ
 ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေတြးအေခၚမ်ားေၾကာင့္ေခတ္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအားနည္းခဲ့၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပသနာမွန္သမွ်ကို အၾကမ္း ဖက္ႏိွမ္နင္းမႈ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတည္းကိုသာ 
စဥ္းစားတတ္ ၾကသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရႈပ္ေထြးလွေသာ ျပသနာမ်ားသည္ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္
 အာဏာရွင္စနစ္၏ ဖိႏွိမ့္မႈ ေအာက္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ဒီမုိကေရစီ စနစ္ႏွင့္
အညီ ျပသနာမ်ားကို ညွိႏႈိင္းအေျဖရွာမႈေတြ ့ဆုံေဆြး ေႏြးမႈမ်ားကို အစိုးရမွ ယေန ့အခ်ိန္အထိ လက္ခံက်င့္သုံးေသာ အေလ့အက်င့္အားနည္းေနသည္ကို ေတြ ့ျမင္ရသည္။ အစိုးရအဖြဲ ့သည္ 
အာဏာရွင္ေဟာင္းၾကီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းထားေသာေၾကာင့္ ဖိႏွိမ့္အၾကမ္းဖက္မႈကိုသာ
 ဦးစားေပးတတ္သည့္ အက်င့္ဆိုးသည္ ျပသနာမ်ားပိုမိုၾကီး ထြားေစသည္။ ျပသနာတစ္ခုကို ခ်က္ျခင္းေျပလည္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ဘဲ အခ်ိန္ဆြဲ၍ လႊတ္ထားျပီး ျပသနာကိုၾကီး 
ထြားလာေအာင္ ေစာင့္ျပီးမွ အင္အားသုံး အၾကမ္းဖက္နည္းကို အသုံးခ်ျခင္းေၾကာင့္ အာဏာရွင္ အယူအဆမ်ား ယေန ့အခ်ိန္အထိ ရွိေနသည္ကို ျပည္သူမ်ားမ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ ့ျမင္ခဲ့ရေလ
သည္။


ယေန ့ျမန္မာႏိုင္သည္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကိုမလုပ္ႏိုင္ေသးေပ၊ 
အဓိက လိုအပ္ခ်က္မွာ အာဏာရွင္အလိုက် တေျဖးေျဖးေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းၾကီး ၃ရပ္ကို 
ဗဟိုဦးစီးစနစ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ထို ့ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းသည္ အားနည္းေနရျပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေအာင္ျမင္မႈအားနည္းေနရသည္။ အစိုးရ၏ မတရားမႈ
မ်ားကို ဥပေဒအရ တရားဆြဲဆိုခြင့္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေပးထားေသာ္လည္းလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို 
အသုံးခ်၍ တရားဆြဲခြင့္မ်ား ျငင္းပယ္ခံရျပီး ျပည္သူမ်ား တရားဥပေဒရဲ ့ အကာအကြယ္မွ 
ဆုံရႈံးၾကရ၍ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ၾကံဳေတြ ့ေနၾကရသည္။


အစိုးရ၏ မတရားမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းအေျမာက္အမ်ား ရွိေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားမွာ 
တရားဥပေဒရဲ ့ အကာအကြယ္ကို မရရွိၾကေပ။ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ခံရေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း အစိုးရမွ မိမိတို ့ေပးထား
ေသာ ကတိကိုေဖါက္ဖ်က္ကာ မိမိတို ့လိုခ်င္ေသာ ထိန္းထိမ္းေရးလမ္းေၾကာင္း ေပၚသို ့ဆြဲေခၚ
ကာမတရားဖမ္းဆီးခံေနရျခင္းျဖစ္သည္။ထိုေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေသာေက်ာင္းသား
 ျပည္သူမ်ားကို အျမန္ဆုံး လႊတ္ေပးရန္ အစိုးရတြင္တာဝန္ရွိသည္။


ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း အစိုးမွေဆာင္ ရြက္ေပးရန္ေတာင္းဆိုထားေသာ္
လည္း လွစ္လွဴ ့ရႈ ့ကာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္ ေဆာင့္ဆိုင္း ၍ ဆႏၵထုတ္ေဖၚမႈမ်ားကို အခ်ိန္မီွ တားဆီးမႈျပဳလုပ္ႏိုင္သာ္လည္း ပရိရာယ္သုံးကာ ေတြ ့ဆုံမႈျပဳလုပ္
၍ ညီႏိႈင္းမႈမ်ားကို မႈအရ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြရန္ 
သေဘာတူထားျပီးမွ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ေဆြးေႏြးမႈ၏ ရလဒ္မ်ားကို သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး
ထားေသာ္လည္း ဖ်က္သိမ္းခဲ့၍ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပမႈမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္ခဲ့ရျပီး မတ္လ
 ၁၀ ရက္ေန ့တြင္ ရဲအင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ ျဖိဳခြင္းခံခဲ့ရ၏။NNER ၏ ပထမ ေဆြးေႏြးမႈသည္ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိသလိုလိုႏွင့္ ပရိရာယ္ၾကီးလွေသာ အစိုးရသည္ နည္းမ်ဳိးစုံကိုသုံး၍ ေက်ာင္းသားမ်ား
ကိုဖမ္းဆီးရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးမႈအဆင့္သည္ ဟန္ျပလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုသာ
ျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ ကတိမ်ားကိုေဖါက္ဖ်က္ကာ အၾကမ္းဖက္၍ဖမ္းဆီးခဲ့ျပီးေက်ာင္းသားမ်ားအား 
ပုဒ္မအမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ကာမိမိတို ့လိုခ်င္ေသာ လမ္းေၾကာင္းေဖၚသို ့ေရာက္ေအာင္ အၾကံအစည္ၾကီးစြာျဖင့္ 
အစီအစဥ္ဆြဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားစြာေတြ ့ျမင္ရသည္။


ထိုေၾကာင့္ တရားဥပေဒကို လိုရာအသုံးခ်ေနေသာ အာဏာရွင္မ်ားသည္ လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီ
ျပဳျပဳင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဟန္ျပကာ အတုအေယာင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ျပည္သူေတြကိုလည့္ျဖားကာ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ၾကံစီေနျပန္သည္။ ဥပေဒမဲ့ အၾကမ္းဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အာဏာရွင္မ်ား ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္မည္ဆိုပါက ျပည္သူမ်ားသည္ အာဏာရွင္မ်ား၏ မာယာပရိရာယ္စက္ကြင္းမွ လႊတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ေက်ာင္းသား ျပည္သူမ်ား မင္းဆိုးမင္းညွစ္မ်ား၏ လက္ေအာက္မွ 
အျမန္ဆုံးလႊတ္ေျမာက္ရန္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေသာ အစိုးရအသစ္ကို အျမန္ဆုံးေရြးခ်ယ္ရန္ လိုအပ္လွ်က္ရွိေနသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။


ျမသိန္း