Saturday, March 28, 2015

လက္ရွိအစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ အာမခံခ်က္မရွိသလို စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း
ကိုလည္း ေဖၚေဆာင္မႈမရွိ

၂၈-၃-၂၀၁၅
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဦးေန၀င္း စစ္အာဏာသိမ္းခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ လူထုအုံၾကြမႈၾကီးမွ ၂၇ ႏွစ္
နီးပါးရွိလာျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူေတြကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္သည့္ သိသိသာသာေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိး
မေတြ ့ရေသးေပ၊၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရက ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံကို ျပင္ဆင္ျခင္း
မရွိဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့ရာ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ
သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ျပီး ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္းျခင္မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ ၾကံခိုင္ဖြံ ့ျဖိဳးေရး
ပါတီမွ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး ၄ ႏွစ္သက္တန္းကုန္ဆုံးေတာ့မည့္အခ်ိန္အထိ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိသည့္အျပင္
ဖြဲ ့စည္းပုံကိုလည္း စစ္အစိုးရက စိတ္ၾကိဳက္ေရးဆြဲထားကာ ျပင္ဆင္ရခက္ခဲေန၍ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္
ၾကံဳေတြ ့ေနရသည္။

အေရးေပၚကိစၥမ်ားဆုံးျဖတ္သည့္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးေကာင္စီ(ကာလုံ) ၁၁ ဦးတြင္လည္း
စစ္တပ္မွ ၆ ဦးပါ၀င္ေနျပီး အသာစီးယူထားသည္ကို ေတြ ့ျမင္ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ ၂ရပ္စလုံးတြင္
ဥကၠဌ မ်ားမွာ စစ္တပ္မွျဖစ္ေနျပီး ၾကံဖြတ္ပါတီ သမၼတ ဦးစိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ ့ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ အမ်ားစုမွာ စစ္တပ္တြက္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ လႊတ္ေတာ္၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္း
မဟုတ္ဘဲ စစ္တပ္မွ တိုက္ရုိက္ခန္ ့အပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားသည္။ မ႑ိဳင္ၾကီး(၃) ရပ္ျဖစ္သည့္ ၁။ ဥပေဒ
ျပဳေရး၊ ၂။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ၃။ တရားစီရင္ေရး စသည့္ (၃)ရပ္စလုံးကို ဗဟိုဦးစီခ်ဳပ္ကိုင္မႈျဖင့္ စစ္တပ္မွ
ပါ၀င္ေနသည္။ အေရးေပၚကိစၥမ်ားကိုဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အထက္ကအမိန္ ့ဟုဆိုျပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ရွိေနသည္ကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ ့ျမင္ေနရျပီး (အစိုးရ ၊ လႊတ္ေတာ္ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး) တို ့ကို
စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာေၾကာင့္ အစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္
အတုအေယာင္သာျဖစ္သည္။

 ျပည္သူေတြအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ ဖြဲ ့စည္းပုံမဟုတ္သည့္အျပင္ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား
ႏွင့္လည္း ညီညြတ္မႈမရွိျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ တရားဥပေဒရဲ ့အကာအကြယ္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားျပီး
 တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုလည္း လက္ရွိအစိုးရမွ ဒီမိုကေရစီပညာေရးသပိတ္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ
ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေတာင္းဆို၍ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြေရး၏ ရရဒ္မ်ားကို
မ်က္ကြယ္ျပဳကာ ရဲလုံျခံဳေရးအင္အားသုံး၍ အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ေက်ာက္သား၊ျပည္သူမ်ား ဒါဏ္ရာမ်ားစြာရရွိခဲ့ျပီး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းကာ ဥပေဒအမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္၍ ေထာင္ခ်လွ်က္ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အခ်ိန္အတိုင္အတာတစ္ခုအထိ မသုံးသတ္ပဲ အေကာင္း
ျမင္လြန္ကဲျပီး လက္ရွိတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ ျပည္သူမ်ား၏ အၾကံအဥာက္မ်ားလက္ခံ၍ ျပင္ဆင္သင့္
သည္ဟု ဆုံျဖတ္ပါက ျပင္ဆင္မည္ဟု ကတိျပဳထားေသာ္လည္း  ျပည္သူ ၅ သန္းေက်ာ္က ေတာင္းဆို ထားေသာ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားသည္။ဒီမိုကေရစီပညာေရးစနစ္ ေတာင္းဆိုထား
ေသာအခ်က္မ်ားကိုလည္း ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိပဲ ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြး
ေႏြးမႈ ရလဒ္ကို ခ်ဳိးေဖါက္ကာ အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ထိခိုက္ႏွစ္နာခဲ့ရျပီး သမိုင္းတြင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ၾကံမႈၾကီးတစ္ခုအျဖစ္ က်ဥ္းတန္အရုပ္ဆိုးေစသည့္ အမဲစက္ၾကီး ထပ္မံေပၚေပါက္ခဲ့ရသည္။


တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲ
ျပဳလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ခ်ိန္ကိုက္ျပီး ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တိုင္းရင္းသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ထိခိုက္ေစခဲ့ကာ  ၇ ၾကိမ္ေျမာက္ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ေနရာမွာ ျပည္ေထာင္စု
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) နဲ႔ တႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ (NCCT) တို႔ တႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) အတြက္ ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးမွာ တိုင္းရင္းသားေတြက ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကတာပါ။
ထိုေန ့မွာဘဲ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးက တဘက္နဲ႔တဘက္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ လံုးဝမရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။သို ့ေသာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေခါင္းေဆာင္ ၈ ဦးတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေနခ်ိန္
ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ အစိုးရက စစ္ပြဲေတြျဖစ္ေနတာကို ျပည္သူေတြ ေတြ ့ျမင္ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးကို ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ ့ေျဖရွင္းမယ္ဆိုျပီး ႏိုင္ငံေရးပရိရယ္ေတြသုံးလာတာကို ေတြ ့ျမင္ရျပီး
ျပည္သူေတြအေနနဲ ့ ဘယ္ဘက္ကိုယုံၾကည္ရမွန္မသိျဖစ္ေအာင္ ရႈပ္ေထြးေစခဲ့ပါတယ္။

လယ္သမား၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးနဲ ့လူ ့အခြင့္အေရးေတြလည္း ဆုံးရႈံးေနရပါတယ္။ တေန ့လုပ္မွ တေန ့စားရမဲ့ အေျခခံလူတန္းစားအလုပ္သမားေတြဟာ လူဦးေရရဲ ့ထက္၀က္ေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။ လစာတိုးျမွင့္ေရးေတာင္းဆိုတဲ့ အလုပ္သမားေတြကို ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
အစိုးရမွ ယခုရက္အတြင္း ၀န္ထမ္းလစာတိုးျမွင့္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အထက္အရာရွိ လူေတြသာ
သိန္းဂဏန္းနဲ ့တိုးခဲ့ေပမဲ့ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ားကေတာ့ ေသာင္းဂဏန္းပဲ ရရွိပါတယ္။ ပုဂၢလိက
ကုပၼဏီ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ေတာ့ မေရရာမေသခ်ာေသးပါ။လယ္ယာေျမ မတရားသိမ္းယူမႈမ်ားကို ဥပေဒအရ အကာအကြယ္မရဘဲ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားလည္းခံေနရပါတယ္။ကိုပါၾကီး၊ေဒၚခင္၀င္းတို ့လို မတရား သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုလည္း ခံခဲရျပီး အစိုးရကို တရားဆြဲဆိုခြင့္လည္း ပိတ္ပင္ထားျခင္းခံေနရပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈေတြခံေနရေသာ္လည္း တရားဥပေဒရဲ ့ အကာအကြယ္ကို ျပည္သူေတြ ယေန ့အခ်ိန္အထိ မရရွိေသးေပ။

 မတ္လ (၂၇) ရက္ ဖက္စစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးေန ့(တပ္မေတာ္ေန ့)မွာဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ က တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြအေနနဲ႔ ကတိကဝတ္ေတြ ကို ေစာင့္ထိန္းဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ
ကို ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔သာ ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။စစ္တပ္က လႊတ္ေတာ္တြင္း
မွာ ၄ ပုံ ၁ ပုံ ေနရာယူထားတဲ့အတြက္ အေခ်အတင္ ေျပာစရာ ျဖစ္ေနရတဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ
ကုိ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လုိအပ္တာကုိ လက္ခံေပမဲ့ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔ အညီ ျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါ
တယ္။"တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၀(စ) အရ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာ၀န္ရွိတယ္။ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အလွ်င္စလိုမလုပ္ဖို ့
ေျပာၾကားခဲ့တာေတြ ့ရပါတယ္။

သေဘာကေတာ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ျမန္ဆန္လြန္းလွ်င္ အႏၱရာယ္ရွိတယ္ေပါ့ ေျဖးေျဖနဲ ့ မွန္မွန္
၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံပါ ဥပေဒအတိုင္းလို ့ဆိုထားေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခု
အထိ ဖြဲ ့စည္းပုံအရ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးမွာပါ၀င္ေနမယ္ဆိုတဲ့သေဘာေပါ့။ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ
လဆန္းမွာက်င္းပမယ့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ မွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္တယ္၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီး စနစ္တက်နဲ႔ ရိုးသားစြာ ပါဝင္ၿပီးေျမာက္ေစဖို႔အတြက္ အဓိကလိုအပ္တာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးျဖစ္
တယ္လို ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ေျပာၾကားထားပါတယ္။) လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအရ လာမဲ့ေရြးေကာက္ပြဲကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၊ သမၼတ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တို ့
 ေျပာထားတဲ့အတိုင္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရုိးရုိးသားသားနဲ ့ ျပည္သူေတြကို ေပထားတဲ့ ကတိေတြ
အတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ဖို ့လိုပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရးဟာ လက္ရွိမွာ အာဏာကိုအလြန္အကြ်န္သုံးျပီး ျပည္သူေတြကို ဖိႏွိမ့္လာေနတာ
ေတြ ့ရျပီး အေျခခံဥပေဒကိုလည္း ျပင္ဆင္လိုခ်င္စိတ္မရွိ၊ ေက်ာင္းသား၊လယ္သမား၊အလုပ္သမား
ျပည္သူေတြအတြက္လည္း ဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိ ပုဒ္မအမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္း၊ဒီမိုကေရစီအရ
လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေဖၚျပခြင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္မ်ားကို ရဲအင္အားအသုံးခ်ျပီး အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္း
ေျဖရွင္းျပီး မတရား အေရးယူျခင္း၊ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း ပရိရာယ္မ်ားအသုံးခ်ေနျခင္း၊
စသည့္ အခ်က္မ်ားက အစိုးရကို အယုံအၾကည္မရွိျဖစ္ေနရျပီး လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျပည္သူ
ေတြအဖို ့ အေရးၾကီးတဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္လာေနပါတယ္။

ျမသိန္း