Wednesday, September 10, 2014

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ သေဘာထား


၂၀၁၄-၉-၁၀
(နိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္)
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ေနာင္ေခတ္အဆက္ဆက္၌ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ဆႏၵႏွင့္အညီ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိုအာမခံမည့္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကား အေျခခိုင္ေစျပီး စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ တည္တံ႔ခိုင္ျမဲေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရး
ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုသစ္ၾကီး တည္ထြန္းေစရန္ႏွင့္ ကြ်န္ုပ္တို႔သာမက ေနာင္လာမည့္
မ်ိဳးဆက္မ်ားအဖို႔ မည္သည့္အခါမွ် ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား မဆံုးရံႈးေစရဟူေသာမူျဖင့္ ခိုင္မာျမဲျမံေသာဒီမိုကေရစီအုတ္ျမစ္ကို စိုက္ထူခ်မွတ္ရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္။

(က)အာဏာရွင္ဆန္၍ ျပည္သူလူထုကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မည့္နိုင္ငံေရးစနစ္မ်ိဳး ထြန္းကားျခင္းမရွိေစရ။
(ခ)ျပည္သူ႔ဆႏၵကိုအခ်ဳပ္အျခာအျဖစ္ခံယူ၍ နိုင္ငံေတာ္အာဏာကို မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ
လူထုထံမွဆင္းသက္ေစရမည္။
(ဂ)နိုင္ငံသားတိုင္းလြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ ေတြးေခၚခြင့္ ေရးသားေဟာေျပာခြင့္ စည္းရံုး
ခြင့္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳပိုင္ခြင့္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပိုင္ခြင့္ စသည့္ ျပည္သူတို႔၏ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္တည္းဟူေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေျခခံပိုင္ခြင့္မ်ားကို အျပည့္အဝခံစားခြင့္ ရွိေစရမည္။
(ဃ)ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ၌ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အတိအလင္းအာမခံမည့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားအတြက္ အေျခခံဥပေဒအရျဖစ္ေစ သို႔တည္းမဟုတ္ သီးျခားအထူးဥပေဒျပ႒ာန္း၍ျဖစ္ေစ တရားရံုးမ်ား၌ တရားစြဲဆိုခြင့္ ရရွိရန္ျပ႒ာန္းမည္။
(င)ျပည္သူ႔ဆႏၵအရ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အၾကြင္းမဲ႔က်င့္သံုးနိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။
(စ)ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဥပေဒျပဳေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး
ဟူ၍ အပိုင္းသံုးပိုင္းျဖင့္ ခြဲေဝက်င့္သံုးရာတြင္ ထိုအာဏာသံုးရပ္အတြက္ တူညီေသာ အဆင့္အတန္း
ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္၍ တစ္ခုအေပၚတစ္ခု လႊမ္းမိုးျခင္း စြတ္ဖတ္ျခင္း မရွိေစရန္ ေအာက္ပါ
အတိုင္းသက္မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္။
***********************************

(ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္)
(1)ဥပေဒမ်ားကိုျပ႒ာန္းျခင္း ျပင္ဆင္ျခင္း ပယ္ဖ်က္ျခင္းစသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌
တရားမွ်တျခင္း လြတ္လပ္ျခင္း ညီမွ်ျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစ၍ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာပါက ထိုဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္
ထားေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကသာ ဥပေဒျပဳျခင္း ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိရမည္။
(2)ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္မညီေသာ ဥပေဒမ်ား လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရးကို ပိတ္ပင္ဟန္႔တား
ေသာဥပေဒမ်ား ျပည္သူလူထုအေပၚဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကိုျပင္ဆင္သြားမည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္သည္ မည္သည့္အထူး တရားခံုရံုးကိုမွ် ဖြဲ႕စည္းျခင္းမျပဳရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ေသာ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ် တရားစီရင္ခြင့္အာဏာမအပ္ႏွင္းရ။ တရားစီရင္ေရး
မ႑ိဳင္ကို လႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္ျခင္းမျပဳေစရ။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားသည္ ျပည္သူလူထုၾကီးအား ဖိႏွိပ္သည့္ကရိယာမျဖစ္ေစဘဲ ျပည္သူလူထုၾကီး၏ အက်ိဳးစီးပြါးကို သယ္ပိုးျဖည့္ဆည္းကာကြယ္ေပးမည့္ အရည္အေသြးမွီေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈယႏၲရားျဖစ္ေစ
ရမည္။
 ***********************************
(တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္)
နိုင္ငံသားတိုင္းလူမ်ိဳးမေရး ဘာသာမေရြး ရာထူးဌာနႏၲရမေရြး လိမ္မခြဲျခားဘဲ နိုင္ငံေတာ္တရားဥပေဒ အရာတြင္ အညီအမွ်ျဖစ္ေစရမည္။
တရားရံုးခ်ဳပ္သည္ မိမိ၏လက္ေအာက္ရွိ တရားရံုးမ်ားအားလံုးကို ျပင္ပစြတ္ဖတ္ျခင္းကင္းစြာ လံုးလံုးလ်ားလ်ားကြပ္ကဲပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။
တရားသူၾကီးမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားေသာ အာဏာႏွင့္
 ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုသာ လိုက္နာက်င့္သံုး၍ လြတ္လပ္စြာတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။
တရားစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူတို႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ စီရင္ေၾကျငာရမည္။ စြပ္စြဲခံရသူအား တရားဥပေဒႏွင့္အညီခုခံပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ရာ နိုင္ငံေတာ္အာဏာ
ကို အထက္ပါအတိုင္း ခြဲေဝက်င့္သံုးရာ၌ အာဏာပိုင္ တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕ကျဖစ္ေစ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ မိမိတို႔အာဏာကို မတရားက်ဴးက်ဴးလြန္လြန္ အသံုးခ်မႈကိုမျဖစ္ေပၚေစဘဲ ဟန္႔တားနိုင္ေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီက်င့္ထံုးအရ က်င့္သံုးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားရွိရမည္။
***********************************
(နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးက႑)
ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ နိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုမ႑ိဳင္(၃)ရပ္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳမႈ တရားစီရင္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္စသည္ျဖင့္ ခြဲေဝက်င့္သံုးရာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးယႏၲရား တစ္ရပ္လံုး
သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ထဲ၌သာ တည္ရွိေနရမည္ျဖစ္ျပီး နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ
ကို ေလးစားလိုက္နာကာျပည္သူ႔ဘ္မွရပ္တည္ေသာ ျပည္သူခ်စ္ေသာတပ္မေတာ္ၾကီးျဖစ္ရမည္။ နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးက႑သည္ ထူးျခားသည့္အေျခအေနအခ်ိန္အခါမ်ားတြင္သာ သီးသန္႔မ႑ိဳင္
ကဲ႔သို႔ အေရးပါအရာေရာက္ေစရမည္ျဖစ္ျပီး မည္သို႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် မ႑ိဳင္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု စြတ္ဖတ္ျခင္း က်ဴးေက်ာ္ျခင္းမရွိေစဘဲ အျပန္အလွန္ေလးစားလိုက္နာျခင္းတို႔ျဖင့္ မ႑ိဳင္တစ္ခုႏွင့္
တစ္ခုအၾကား မလႊမ္းမိုးနိုင္ရန္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိရမည္ျဖစ္သည္။
နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာဝန္ကို ပထဝီသဘာဝအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ကာကြယ္ေရး
မဟာဗ်ဴဟာအရ စစ္ေရးစြမ္းရည္ထက္ျမတ္၍ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ေသာတပ္မေတာ္
အျဖစ္ ေခတ္မီ၍အဆင့္အတန္းျမင့္မားေအာင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ျပည္သူ႔စစ္အသြင္ျဖင့္လည္းေကာင္း အသက္ျပည့္သူတိုင္းအလွည့္က် စစ္မႈထမ္းသည့္ စနစ္တို႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးက႑ကိုထိေရာက္စြာ အားျဖည့္ထားရွိရမည္။ ဤနည္းျဖင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူ တစ္သားတည္းက်ကာ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္အသြင္ကို ပီျပင္စြာ
 ေဆာင္ရြက္ေစရမည္ျဖစ္သည္။
ျပည္သူလူထုမွေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ကာကြယ္ေရးက႑ တစ္ခုလံုးမွ တာဝန္ခံရမည္ျဖစ္ျပီး ထိုတာဝန္ကိုလြတ္လပ္တိက်စြာ ထမ္းေဆာင္နိုင္ရန္ ျပည္သူတို႔၏
 ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကိုခံရေသာ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္အသြင္ေဆာင္ကာ ပါတီနိုင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းရွင္းစြာ ရပ္တည္ရမည္။
က်ဆံုးသြားေသာ စစ္မႈထမ္းမ်ားႏွင့္ ယင္းမိသားစုမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ဘဝအာမခံခ်က္မ်ား
ရွိေစအံ႔ေသာငွါ သင့္ေလွ်ာ္ေသာအစီအစဥ္မ်ားအျပင္ လိုအပ္ေသာဥပေဒျပ႒ာန္း၍ ခံစားခြင့္ရွိေစရမည္။
***********************************
(တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးက႑)
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလံုး၏အခြင့္အေရးအရတန္းတူညီမွ်မႈကိုအသိအမွတ္ျပဳကာ အမွန္တကယ္
ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကိုေရွးရႈ၍ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုဘဝကို ေဖၚေဆာင္နိုင္ရန္စိတ္ထား
ေစတနာ ျဖဴစင္ျခင္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးျခင္း တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦးပြင့္လင္းယံုၾကည္ျခင္း အျပန္အလွန္ေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္းစသည့္ ညီညြတ္ေရးအေျခခံမ်ားကိုေဆာက္တည္၍ တိုင္းရင္းသားအားလံုးလက္တြဲမျဖဳတ္စတမ္း ျပည္ေထာင္စုၾကီးတည္တံ႔ခိုင္ျမဲေရး ျပည္ေထာင္စုၾကီး
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကီးျငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးတို႔ကို ဦးတည္ေရွးရႈရမည္။

(က) ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအားလံုး၏ အခြင့္အေရးတန္းတူရည္တူမႈကိုလက္ခံလွ်က္ မည္သည့္လူမ်ိဳးကိုမွ် အထူးအခြင့္အေရးမေပးေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးႏြယ္ လူမ်ိဳးစုအားလံုး၏ ခံစားထိုက္ ခံစားအပ္ေသာ မည္သည့္အခြင့္အေရးကိုမွ် ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈမျပဳေရးကို ဦးတည္ေရွးရႈမည္။

(ခ) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလံုးသည္ နိုင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီးပြါးေရးက႑စေသာ နယ္ပယ္
အသီးသီး၌ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေရးကို ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု
အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဦးတည္ေရွးရႈမည္။

(ဂ) ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ မေပၚေပါက္မီၾကားကာလအစီအစဥ္ျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
က ဥပေဒျပ႒ာန္း၍ ရွိျပီးျပည္နယ္မ်ားအတြက္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးရမည္။ နယ္ပယ္
အသီးသီး၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကူညီရိုင္းပင္းမႈ ဝိုင္းဝန္းပံ႔ပိုးမႈျဖင့္
 ျပည္ေထာင္စုၾကီးတစ္ခုလံုးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကီး၏ေဒသအစိတ္အပိုင္း အသီးသီး၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္
ေရးကို ဦးတည္ေရွးရႈမည္။

(ဃ) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးဆိုင္းသည္ မိမိတို႔စာေပ ဘာသာစကား ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္း
အစဥ္အလာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ခြင့္ရွိေစရမည္။

(င) ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္နိုင္ခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကီးတည္တံ႔ခိုင္ျမဲေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေရး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလံုး ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးဟူေသာ ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ၾကီးမ်ားကို အခိုင္အမာခ်ေစနိုင္ရန္အလို႔ငွါ ပင္လံုညီလာခံ ကဲ႔သို႔ေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကီး၏ အနာဂါတ္ ခရီးလမ္းညႊန္မ်ားကို ခ်မွတ္နိုင္မည့္ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသားညွိႏႈိင္းမႈညီလာခံတစ္ရပ္ကို ေခၚယူက်င္းပမည္။

(စ) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ႔ခိုင္ျမဲေရး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရး နိုင္ငံေရး စီးပြါးေရး
 လူမႈေရး ပညာေရးက်န္းမာေရး ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးကိစၥအစရွိသည္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုး
အတိုင္းအတာျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။
***********************************
(ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးက႑)
ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုသစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာတည္ေထာင္နိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုတြင္း
ႏွစ္ေပါင္း(၄၀)ေက်ာ္တိုင္ေအာင္ မျပီးဆံုးေသးေသာလက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု
အက်ိဳးအတြက္အျပီးတိုင္အဆံုးသက္ရန္အထူးလိုအပ္သည္ဟုယံုၾကည္သည္။
 ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအင္အားတို႔ကို ဆုတ္ယုတ္ခန္းေျခာက္ေစေသာ အဆိုပါ လက္နက္ကိုင္
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို နိုင္ငံေရးနည္းအရ ေျဖရွင္းအဆံုးသက္ေစမည္။ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား အမွန္တကယ္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကို စိတ္ေစတနာျဖဴစင္ျခင္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးျခင္း ပြင့္လင္းယံုၾကည္ျခင္း အျပန္အလွန္ေလးစား တန္ဖိုးထားျခင္း တည္းဟူေသာ အေျခခံတရားမ်ားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလံုး၏ အခြင့္အေရးအရ တန္းတူညီမွ်မႈကို အေလးထားကာ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးလိုလားေသာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္းေဖၚေဆာင္သြားမည္။
***********************************
(ပညာေရးက႑)
ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားျပန္႔ပြါး၍အေျခခိုင္ေစေရးမွာ ျပည္သူလူထု၏ပညာေရးအဆင့္အတန္း
 ျမင့္မားမႈသည္လည္း အေရးပါေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ တိုးတက္ေသာနိုင္ငံမ်ား၏ပံုစံက်နေသာ ပညာေရးက႑တြင္ အထူးျခားဆံုး အဂၤါရပ္တစ္ခုမွာ ခ်မွတ္ထားသည့္ပညာေရးစနစ္သည္ တည္ျငိမ္ခိုင္ျမဲခ်င္းရွိ၍ နိုင္ငံေရးအေျခအေနကိုလိုက္ကာ မၾကာခဏေျပာင္းလဲျခင္းကင္းေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးျဖစ္ေစရမည္။
အနာဂါတ္ျမန္မာနိုင္ငံကို ေခါင္းေဆာင္မည့္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို အစမ္းသပ္ခံပညာေရးစနစ္မ်ိဳးမွ ကင္းလြတ္ေစရမည္။တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ဖန္တီးနိုင္စြမ္းကို အားေပးေသာ ေခတ္မီ၍ အဆင့္အတန္းျမင့္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္တို႔ကိုခြဲျခားသင္ၾကားေသာ ပညာေရးစနစ္ကိုက်င့္သံုးမည္။
ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးအလိုက္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပညာရပ္ကို လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္သင္ၾကားခြင့္အား အာမခံမည့္ပညာေရးစနစ္ကို ထူေထာင္မည္။
စာေမးပြဲရလာဒ္အေပၚမူတည္၍ လံုးလဝီရိယႏွင့္ ဥာဏ္စြမ္းဥာဏ္စတို႔ကိုခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာေဘာင္ခတ္ထား
သည့္ ပံုစံကိုက္ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးကိုဖယ္ရွား၍ လြတ္လပ္စြာပညာသင္ၾကားခြင့္ကို ေရွးရႈေဆာင္ရြက္
မည္။မသင္မေနရပညာေရးစနစ္ကို ဦးတည္၍ အထက္တန္းပညာကိုအမွန္တကယ္ ဆင္းရဲသည့္
ေက်ာင္းသားမ်ားအား လံုေလာက္ေသာေထာက္ပံ႔ေၾကးစနစ္ႏွင့္ထူးခြ်န္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားကို
ပညာသင္ဆု ေထာက္ပံ႔ရန္ အစိုးရ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေစတနာရွင္မ်ား
ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္မည္။
ေက်ာင္းသားဘဝသာယာေျဖာင့္ျဖဴးေရး ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ
ပညာသင္ၾကားခြင့္တို႔ကို ေရွးရႈ၍ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးကိုဦးတည္သည့္ တစ္လံုးတစ္စည္းတည္းေသာ
 ေက်ာင္းသားသမဂၢကို လြတ္လပ္စြာထူေထာင္ခြင့္ရွိေစရမည္။
တကၠသိုလ္မ်ားရွိ တကၠသိုလ္ေကာင္စီတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢကိုယ္စားလွယ္(၂)ဦးကို ပါဝင္ေစ၍
 ေက်ာင္းသားေရးရာကိစၥမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ပါဝင္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိေစရမည္။
***********************************
(နိုင္ငံျခားေရးဝါဒက႑)
လြြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၾကားေနဝါဒကိုက်င့္သံုးခဲ႔သည္။ ျမန္မာတို႔၏ၾကားေနေရးဝါဒသည္ ကမၻာ့နိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္
ကိုက္ညီ၍ အလြန္ပင္သင့္ေလွ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ ဝါဒဟု ကမၻာ့နိုင္ငံၾကီးမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
ကိုခံခဲ႔ရသည္။
၁၉၆၀ျပည့္ႏွစ္လြန္မ်ားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ တင္းမာေသာၾကားေနဝါဒကိုက်င့္သံုးခဲ႔ျပီး နိုင္ငံတကာ
ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕စသည္မ်ားႏွင့္ ကင္းကင္းေနခဲ႔သည္။ ဘက္မလိုက္နိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕အစည္းမွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ႔သည္အထိ အထီးက်န္ျဖစ္လာခဲ႔သည္။
၁၉၇၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ နိုင္ငံျခားေရးဝါဒကို နိုင္ငံတကာႏွင့္အတန္အသင့္လိုက္ေလ်ာေသာ အေနျဖင့္ ရွိလာေသာ္လည္း အၾကံဥာဏ္ႏွင့္ စီးပြါးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို လံုးဝလက္မခံပဲ ျမီွရွင္
 ျမွီစားပံုစံျဖင့္သာဆက္ဆံခဲ႔သည္။ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အက်ိဳးတူစီးပြါးေရးပူးေပါင္း
 ေဆာင္ရြက္မႈကင္းမဲ႔ခဲ႔သည္။ သို႔ျဖစ္ရာကြ်န္ုပ္တို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ဒီမိုကေရစီနွင့္
ေလွွ်ာ္ညီေသာ နိုင္ငံျခားဝါဒကိုက်င့္သံုးမည္။
နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္ အမွန္တကယ္တက္ၾကြလြတ္လပ္ေသာ နိုင္ငံျခားေရးဝါဒကိုက်င့္သံုး၍ နိုင္ငံေရးအရခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈရေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။ အထီးက်န္ဝါဒကိုစြန္႔ပယ္ျပီး ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ား
ႏွင့္ဆက္ဆံရာ၌ ေပၚေပါက္လာေသာအေရးၾကီးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာအရ မွန္ကန္ေသာဒီမိုကေရစီအေျခခံမ်ားဖက္က ခိုင္မာစြာရပ္တည္မည္။
နိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းအၾကား အက်ိဳးတူ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဖၚထုတ္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္။ အထူးသျဖင့္ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စီမံကိန္းမ်ားတြင္ နိုင္ငံအက်ိဳးႏွင့္ ေဒသအက်ိဳးကို ဦးတည္၍ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မည္။
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ကမၻာ့ဘဏ္ နိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ စသည္တို႔နွင့္ ရင္းႏွီးခိုင္မာစြာ ဆက္ဆံမည္။
***********************************
(လူထုဘဝသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးက႑)
အစိုးရကဦးေဆာင္၍ လူထုဘဝသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး လူမႈဘဝလံုျခံဳေရး ဘဝအရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္ေရး က်န္းမာေရး ပညာေရး စာေပ အနဳပညာ ယဥ္ေက်းမႈ က႑စသည္တို႔ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စြမ္းအားရွိသမွ်က်ယ္ျပန္႔စြာ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ပုဂၢလိကေစတနာရွင္မ်ား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို လိုလားစြာ ဖိတ္ေခၚပူးေပါင္းမည္။
ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး အထူးသျဖင့္အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္သူ ေငြအင္အားခ်ိဳ႕တဲ႔သူမ်ား ကိုယ္ စိတ္ က်န္းမာခ်မ္းေျမ့စြာ တင့္ေတာင့္တင့္တယ္ ေနထိုင္ေရးကို အစီအစဥ္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္။
ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားအား ခိုကိုးရာမဲ႔သူမ်ားအား အၾကံေပးျခင္း အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးျခင္း ရင္းႏွီးစြာထိေတြ႕ ေဆြးေႏြးအားေပးျခင္းတို႔ကို ေရွးရႈေဆာင္ရြက္မည္။
ေရေဘး ေလေဘး မီးေဘးစသည့္ သဘာဝေဘးဒုကၡသင့္သူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္လွ်င္ျမန္ေသာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္မည္။
မိဘမဲ႔နွင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ မတရားအဖိအႏွိပ္ခံ စြန္႔ပယ္ခံလူငယ္မ်ားအား ကူညီေစာင့္
ေရွာက္ေရး ဒုကၡအႏၲရာယ္မ်ားမက်ေရာက္ေစရန္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ၄င္းတို႔ကို လူမႈဘဝသက္ သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကို ေဆာင္ရြက္မည္။
အမ်ိဳးသမီးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို အစိုးရကလိုအပ္သလိုပံ႔ပိုး၍ အမ်ိဳးသမီးဘဝဘက္စံု
ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကို ေဆာင္ရြက္ေဖၚေဆာင္မည္။
***********************************
(ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးက႑)
က်န္းမာေရးက႑ကို အစဥ္ေခတ္ႏွင့္အမီ ေလ်ာ္ညီစြာတည္ေဆာက္မည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း၍ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး က်န္းမာေရးကို ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္သြားမည္။
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို အေနာက္တိုင္းေဆးပညာနည္း တိုင္းရင္းေဆးပညာနည္း တို႔ျဖင့္ ေရာဂါကာကြယ္ေရး ကုသေရး ပညာေပးေရးက႑ ေဆးပညာသင္ၾကားေရးက႑
 ေဆးသုေတသနျပဳစုေရးက႑ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာေဆာင္ရြက္ေရးက႑တို႔ျဖင့္ ဘက္စံဖြံ႕ျဖိဳးေအာင္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မည္။
တစ္မ်ိဳးသားလံုးက်န္းမာေရးကို နိုင္ငံေတာ္အပိုင္း လူမႈဖူလံုေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဘုတ္အဖြဲ႕အပိုင္း သမဝါယမႏွင့္ဖက္စပ္အပိုင္းအျပင္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းပိုင္းမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
ေတာင္သူလယ္သမားဒအမ်ားစုၾကီးျဖစ္ေသာ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးစီမံခ်က္ၾကီးျဖင့္ အထူးအေလးေပးေဖၚေဆာင္မည္။
 ေက်းလက္ေဆးေပးခန္းမ်ားကိုအေျခခံကာ ေက်းလက္ေဒသအတြင္း လွည့္လည္ေဆးကုသေရး
စနစ္ကို ေရွးရႈအေကာင္အထည္ေဖၚမည္။

(က) အဓိကအားျဖင့္ ျပည္သူလူထု က်န္းမာေရးအတြက္ အနာေရာဂါၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးကိစၥမ်ားကို လိုအပ္သလိုစီမံခ်က္ခ်မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ခ)အစိုးရေဆးရံုမ်ားတြင္ အနာေရာဂါကုသေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာေဆးဝါးမ်ားကို လံုေလာက္ေအာင္ ရရွိနိုင္ေစရန္ အထူး အေလးထားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္။
(ဂ) အစိုးရေဆးရံုမ်ားတြင္ အဖက္ဖက္၌ ယိုယြင္းခ်ိဳ႕တဲ႔ေနေသာ အေျခအေနမ်ားကိုေျဖရွင္း၍ ေဆးရံု၏အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ညီညြတ္ေသာ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္။
(ဃ) ပုဂၢလိကေဆးရံုႏွင့္ ေဆးကုခန္းမ်ားကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳမည္။ ပုဂၢလိကက်န္းမာေရးအာမခံလုပ္ငန္းကို အားေပးမည္။
(င) အားကစားႏွင့္ ကာကပညာကို နိုင္ငံေတာ္ကအားေပး၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အားကစားျပိဳင္ပြဲမ်ား
တြင္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားစြာ ပါဝင္နိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္။
(စ) ေဆးကုသနည္း ေဆးပညာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိုးတက္ေသာေခတ္မီနည္းပညာ အေထာက္အကူမ်ားရရွိေရးတို႔အတြက္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ နိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္အသီးသီးရွိ ေဆးပါရဂူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
*******************************
ေလးစားစြာျဖင့္
ကိုစိုးဝင္း