Monday, February 17, 2014

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးႏွင့္ ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို ့ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္သူမ်ား သတိၾကီးစြာနဲ ့ ႏႈိးၾကားဖို ့လိုအပ္


၂၀၁၈-၂-၁၆
လက္ရွိျမန္မာ့ႏို္င္ငံေရးသည္ အႏၱရာယ္ၾကီးမားလွေသာ ေခ်ာက္ၾကီးထဲသို ့ ထိုးခ်ေနေသာအခ်ိန္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။ႏိုင္ငံအတြင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ ဘာသာေရး အမ်ဳိးသားေရး ႏိုင္ငံေရး လူမႈေရးႏွင့္
ဥပေဒစိုးမိုးေရးတို ့ကို အၾကမ္းဖက္လမ္းသို ့ ကူးေျပာင္းရန္ လူတစ္စုကဖန္တည္းေနၾကသည္။
ဘာသာေရး ပဋိပကၡ၊လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေနျပီး တိုင္းျပည္မျငိမ္မသက္ျဖစ္ေအာင္ အာဏာရွင္မ်ားက ျပဳလုပ္ေနသည္။

တိုင္းျပည္သည္ သယံဇာတၾကြယ္၀ပါလွ်က္နဲ ့ ျပည္သူအမ်ားက ဆင္းရဲေနရျပီး ပညာေရးနိမ့္က်မႈ
ၾကာင့္ အသိညာဏ္အားနည္းပါးေနျပီး အာဏာရွင္ ေခတ္အဆက္ဆက္၏ စနစ္ဆိုးၾကီးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ေနာက္က်ခဲ့ရသည္။အာဏာရွင္ သက္စိုးရွည္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး၊
စီးပြားေရး၊လူမႈေရး၊ပညာေရး၊က်မ္းမာေရး အစရွိသည္တို ့သည္ ဘက္ေပါင္းစုံမွနိမ့္က်ဆင္းရဲခဲ့ရ
ျပီး ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူမ်ား အဆင္းရဲဆုံးဘ၀ေရာက္ရွိခဲ့ၾကေလသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏စိတ္၀င္
စားျခင္းကို ခံရေသာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုေျပာင္းလဲရာတြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ ဖိႏွိပ္မႈကိုအမ်ားဆုံးခံရေသာ လူ ့အခြင့္အေရးဆုံးရုံးရသည့္ ႏိုင္ငံဟုထင္ရွားသည္။ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလတြင္ အာဏာရွင္အင္အားစုႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား အားျပိဳင္ေနေသာ အခ်ိန္လာကလည္းျဖစ္သည္။ယေန ့အခ်ိန္အခါသည္ ထိလြယ္လွ်လြယ္ေသာအခ်ိန္ျဖစ္၍ အင္အားစု မ်ားအၾကား ၾကား၀င္သတ္လွ်ိဳသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း အဖြဲ ့အစည္းမ်ားတြင္ေပၚေပါက္ေနေလသည္။ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့အစည္းအျခင္းျခင္း စည္းလုံးမႈနည္းပါးေနျပီး မွန္ကန္တဲ့ဒီမိုကေရစီအယူ၀ါဒ၊အယူအဆ ေတြကို အဖြဲ ့အစည္းမ်ားတြင္ အားနည္းေနသည္ကို ေတြ ့ျမင္ရသည္။ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေရး၊ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ေပၚေပါက္ေရးတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ ေရွ ့့ တန္းမွဦးေဆာင္ေနသည္ကိုေတြ ့ျမင္ရျပီး၊ ၈၈ ပြင့္လင္းလူမႈအဖြဲ ့စည္းမွလည္း မိမိတို ့၏ ေရြးခ်ယ္ထား
ေသာလမ္းကို ခိုင္မာစြာေလွ်ာက္လွမ္းလွ်က္ ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္လာၾကသည္။ ၂၀၁၅ သည္ အေရးၾကီးေသာ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ား ႏိုးၾကားလာေစရန္ ျငိမ္ခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ယခုအခ်ိန္မွၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကရန္လိုအပ္ေပသည္။


တိုင္းရင္းသားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏိုင္ေရး၊မိမိ
 တို  ့၏ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရး၊တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးရရွိေရး၊ကိုယ္ပိုင္ျပထမ္းခြင့္၊ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္
ခြင့္ရရွိေရး စသည္တို ့ကို မိမိတို ့တစ္ဦးျခင္းစီမွ ၾကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။အာဏာရွင္မွ မတရားေသာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆုံးရုံးခဲ့ရျပီး၊လူ ့အခြင့္ေရး
မ်ား ဆုံးရုံးေနရသည္ကို သိပါလွ်က္ႏွင့္ ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားမႈမ်ား မေတြ ့ရေပ၊ဖက္ဒျပည္ေထာင္စု ကိုလိုခ်င္လွ်င္တစ္ဦးျခင္းစီျဖင့္လည္းေကာင္း၊အဖြဲ ့အစည္းျဖင့္လည္းေကာင္း ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားျပဳ လုပ္ၾကရမည္။ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ေပးထားေသာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး
အရ မိမိတို ့၏ ဆႏၵကို ဥပေဒနဲ ့အညီေဖာ္ထုတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ လူ ့အခြင့္အေရး စသည္တို ့ကို  ဒီမိုကေရစီအင္အားစု မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ေပၚေပါက္လာ
ေအာင္ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗုဓၵဘာသာထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး ကမၻာေပၚတြင္ရွိသည့္ ဘာသာမ်ားထဲတြင္ ဗုဓၵဘာသာသည္ အမြန္ျမတ္ဆုံးေသာဘာသာျဖစ္၍ သံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ေဒႆနာေတာ္၀တ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေစာင့္ထိမ္း၍ အမ်ဳိးဘာသာ သာႆနာကို မညိဳးႏြမ္းေစရန္အလိုဌာ သံဃာေတာ္မ်ား၀တ္နည္းေတာ္မ်ားကို ထိမ္းသိမ္းၾကရေလမည္။သံဃာေတာ္
မ်ား ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ ပါလာၾကသည္ကို သမိုင္းတြင္ထင္ရွားစြာေတြ ့ျမင္ရေသာလည္း ဘာသာ သာႆနာအစြန္းေရာက္၍ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊၀တ္နည္းႏွင့္မကိုက္ညီေသာျပဳမူမႈမ်ား၊ႏိုင္ငံေရးသည္ လူမႈကိစၥမ်ားစြာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္၍ ျပဳလုပ္လာျခင္းမ်ားသည္ ကိုးကြယ္ယုံ
ၾကည္ေသာ ဗုဓၵဘာသာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ တဘက္စြန္းေရာက္မႈကို အားမေပးသင့္ေပ။အမ်ဳိးဘာသာ သာႆနာ ေစာင့္ေရာက္မႈကိုလက္ခံေသာလည္း သံဃာမ်ားႏိုင္ငံေရးဥပေဒျပဳ၍ အစြန္းေရာက္မႈကို အားေပးအားေျမွာက္မျပဳသင့္။ သာႆနာ ေတာ္ၾကီးတည္တံခိုင္ျမဲေစရန္အလို ့ဌာ ေထၾကီး ၀ါၾကီးဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားမွ သြန္သင္ဆုံးမ ၾသ၀ါဒမ်ားေပးသင့္သည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးတြင္ အဓိကက်ျပီး ထဲထဲ၀င္၀င္ပါ၀င္လာသည့္ လူမႈ ့အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊
လူ ့အခြင့္ အေရးအဖြဲ ့ အစည္းမ်ား၊ပညာေပးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား၊လယ္သမား၊ေက်ာင္း
သား၊ ၀န္ထမ္း မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ လူ ့မႈအဖြဲ ့အစည္မ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီးဥပေဒကေပးထားေသာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး၊လူ ့အခြင့္အေရး၊ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ မိမိတို ့၏ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ေတာင္းဆိုၾကရမည္။တစ္ဦးခ်င္းစီက ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႏိုင္ငံအေပၚေပးဆပ္မႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေသာ အရပ္သားအစိုးရ ေပၚေပါက္လာေစရန္ လူမႈအဖြဲ ့စည္းမ်ားႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီေဆာင္ရြက္ပို ့လိုအပ္ျပီး ဒီမိုကေရစီမႈ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္
ေလးစားျခင္း၊လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ခြဲေ၀လုပ္ေဆာင္ ျခင္း၊ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီ ေဆာင္ရြက္၍ပူးေပါင္းျခင္း စသည့္ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑မ်ားကိုမွ်တညီညြတ္ေအာင္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္အေပးအယူျပဳလုပ္ျခင္းမ်ာကို နည္းစနစ္က်က်ေဆာင္ရြက္ကာ အာဏာသည္ျပည္သူ ့ထံမွဆင္းသက္ရမည္ဆိုေသာ ဒီမိုကေရစီမႈအရ ျပည္သူ ့အင္အား အားေကာင္းလာေစရန္
 ၀ိုင္း၀န္းေဖာ္ေဆာင္ၾကပါစို ့လို ့ တိုက္တြန္းအၾကံျပဳအပ္ပါသည္။


ျမသိန္း