Friday, February 21, 2014

ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီး ေစာေရႊ၏ အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ ပါ၀င္ေနရသည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မွ လႊတ္ေတာ္မွ ထြက္မည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္

၂၀၁၄-၂-၂၁
 တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ ေဘာင္အတြင္း ပါ၀င္ေနၿခင္းသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒ အရျဖစ္၍ မလုိအပ္ပါက ပါ၀င္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗုိလ္မူးၾကီး ေစာေရႊက ယေန႔ေဖေဖာ္၀ါရီ(၂၀)ရက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ သတင္းေထာက္မ်ားနင့္ ေတြ ့ဆုံစဥ္ ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ဖြဲ ့စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္နဳိင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မူ ေကာ္မတီသုိ ေပးပို႔သည့္ ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေၿခခံမူတြင္ တပ္မေတာ္၏ လက္ရွိပါ၀င္မူ အခန္းက႑ကုိ ဒီမုိကေရစီ ေဘာင္အတြင္း ေရာက္ရွိေစနဳိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ဆိုသည့္ အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမူအေပၚ ယင္းက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ အမွန္တုိင္းေျပာရရင္ေတာ့ ဒါကြ်န္ေတာ္တုိ႔ပါ၀င္ေနတယ္္ဆုိတာကလဲ ဒါဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ        အရ ပါ၀င္ေနတာ။ မလုိဘူးဆုိေတာ့လည္း မပါ၀င္ဘူးေပါ့၊ လုိအပ္လုိ႔ပါ၀င္ေနတာေပါ့”ဟု ဒုတိယ
 ဗုိလ္မူးၾကီး ေစာေရႊက ေျပာသည္။

ထို ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီး ေစာေရႊ၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို အဓိပၸါယ္ေကာက္ရမည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံ
အရပါ၀င္ေနျခင္းျဖစ္ျပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံအရ တပ္ေတာ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါ၀င္မႈ အခန္းက႑
ကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္မွ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ ထြက္ေပးမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္
ျပီး ျပည္သူ ့ဆႏၵမဲမပါပဲ ေနရာယူထားျခင္းကို ဖယ္ထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။သို ့ေသာ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံ
အရ ျပင္ဆင္၊ဖ်က္သိမ္းလိုပါက ၇၅ %ေက်ာ္မဲရရွိမွ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး စစ္သားကိုယ္စားလွယ္
၂၅%ကို လႊတ္ေတာ္မွ ဖ်က္သိမ္းရန္တြက္ စစ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦးထက္ေက်ာ္မွ ေထာက္ခံမွဖ်က္
သိမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခက္ခဲေပသည္။ထိုအခ်က္ကို သိရွိေသာ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီး ေစာေရႊ
က ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ပါ၀င္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရဲ၀င့္စြာေျပာဆို  ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

ထိုဖြဲ ့စည္းပုံသည္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္မကိုက္ညီပဲ၊အာဏာကို စစ္တပ္မွခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာေၾကာင့္
 ခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရျပီး၊ျပည္သူ အမ်ားစုက၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို လိုလားၾကေသာလည္းျပင္ဆင္ရန္ခက္ခဲေနရျခင္းအေပၚ ထိုသို ့အေျခခံဥပေဒအရဟု ေျပာဆိုျခင္း
ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ ျပႆနာကို ပို၍အခက္ အခဲျဖစ္ေစသည္။ျပည္သူ ့ဆႏၵျဖင့္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းမဟုတ္ေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားအဖို ့ ျပည္သူမ်ားကလက္ခံျခင္း မရွိသည္ကို သိသိႏွင့္ ယခုလို အေျခခံဥပေဒအရဟု ေျပာဆိုျခင္းသည္ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ဆႏၵကို မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။တကယ္ျဖစ္သင့္သည္မွာ တိုင္းျပည္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္
ပါ၀င္ေနရျပီး ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီ၍ မပါ၀င္သင့္ဟု ဆုံးျဖတ္ပါကပါ၀င္ေတာ့မည္မ
ဟုတ္ဟု ေျပာဆိုသင့္သည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္ေရးအျမင္တစ္ခုတည္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္၍မရ အေျပာအဆို
မ်ား ျပည္သူ ့အေပၚဆက္ဆံမႈမ်ား ယဥ္ေက်းစြာသုံးႏႈန္းသင့္သည္။လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
၀န္ၾကီးတစ္ခ်ဳိ ့၏ ရုိင္းစိုင္းေမာက္မာစြာ ျပည္သူမ်ားအေပၚဆက္ဆံခဲ့၍ အစိုးရအား ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အလယ္တြင္ အရွက္ရေစခဲ့သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးကၽြမ္းက်င္မႈမရွိသည္မွာ ထင္ရွားေနသည္ စစ္ေရးအျမင္တခုတည္းနဲ ့ ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္၍မရ။စစ္တပ္အေနျဖင့္ မိမိတို ့
ကၽြမ္းက်င္ရာ ကာကြယ္ေရးကို ပို၍အေလးထား သင့္သည္။ ယခုလို အေျခခံဥပေဒအရဟုဆိုေသာ
ေၾကာင့္ ၂၅ %ႏႈန္ပါ၀င္မႈကိုပို၍ စိုးရိမ္ သံတယမ်ားျဖစ္ေပၚေစ၍ အေျပာအဆုိ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကို ဆင္ျခင္သင့္ သည္။

လက္ရွိဥပေဒအရ ျပင္ဆင္ရန္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ ့ဘက္မွရပ္တည္ျပီးအခက္အခဲမ်ားကို ျပည္သူ ့ဆႏၵႏွင့္အညီ ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ေရး အားေပး ကူညီရမည့္အစား အခုလိုပိုမိုခက္ခဲေသာ အသြင္ေဆာင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ဳိးမျဖစ္သင့္ေပ။တပ္မေတာ္
သည္ ကာကြယ္ေရးတြင္အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူရန္အခ်ိန္က်ေရာက္ေနျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်၍ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္လဲေရးအတြက္ အင္အားျဖစ္ေစမည့္  အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။