Thursday, January 30, 2014

ဖြဲ ့စည္ပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မွ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏိုင္မည္

၂၀၁၄-၁-၃၀
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ အခန္း ၅
၄၉၊၊ (က) မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္‚၊မိမိ၏ မိဘႏွစ္ပါးေသာ္၊ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္၏
အာဏာပိုင္နက္အတြင္း၌ ေမြးဖြားခဲ့၍ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသားလည္းျဖစ္
ေသာ ထိုအျပင္ 
(ခ) ပါလီမာန္အမတ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံႏိုင္သည့္အရည္အခ်င္းႏွင့္
ျပည့္စုံေသာလည္းျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးမဟုတ္လွ်င္ မည္သူမွ် ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ရာထူးအတြက္ ေရြးေကာက္ျခင္းခံႏိုင္ခြင့္ မရွိေစရ၊၊

၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ
၁၇၇၊၊ (က) ႏိုင္ငံသားမိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားေသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူျဖစ္ရမည္၊၊

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ (အာဏာရွင္တို ့ေရးဆြဲခဲ့သည္ )
၅၉၊၊ (စ) မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္‚၊မိမိ၏ မိဘတစ္ပါးပါးေသာ္‚၊ မိမိ၏ ဇနီး(သို ့) ခင္ပြန္းေသာ္၊
မိမိ၏တရားဝင္သားသမီး တစ္ဦးဦးေသာ္္‚၊ ထိုတရားဝင္ သားသမီး၏ ဇနီး(သို ့)
ခင္ပြန္းေသာ္္‚၊ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ ေက်းဇူးသစၥာကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ ရုိေသသူ
(သို ့)ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ (သို ့)တိုင္းတပါး ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံ
သာ ျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရ၊၊

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးေတာင္းဆိုေနရျခင္းသည္ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ျပင္ဆင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တမၼတ ျဖစ္ေရးတခုတည္းမဟုတ္ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေရးၾကီးသည္။ ႏိုင္ငံတကာဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္မညီညြတ္သည့္ အျပင္ လူသားတို ့ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္သည့္ မႈလအခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖါက္ခံေနရျပီး တိုင္းရင္သားမ်ား၏ တန္းတူရည္တူအခြင့္ေရးမ်ားဆုံးရုံးေနရကာ အလုပ္သမား လယ္သမား ေက်ာင္းသာ ရဟန္ရွင္ လူျပည္သူမ်ား၏ လူ ့အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ဆုံးရႈံးေနရသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္
စစ္တပ္က ၁၄ ႏွစ္ၾကာအခ်ိန္ယူျပီး အာဏာရွင္စနစ္သက္စိုးရွည္ေအာင္ တဖက္သတ္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ
ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ အဟန္ ့အတားတစ္ခုျဖစ္ေနရသည္။ ဖြဲ ့စည္ပုံအေျခခံ ဥပေဒ ခိုင္မာမႈမရွိ ဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွလည္း ေထာက္ျပေျပာဆိုေနၾကသည္။

ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ကိုျပင္ဆင္လွ်င္ အႏၱရယ္ရွိလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကျခင္းသည္။အာဏာရွင္မ်ား ဆက္
လက္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။စစ္အာဏာရွင္တို ့သည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို အလြန္
အမင္း တင္းက်ပ္စြာေရးဆြဲထားျပီး ျပည္သူမ်ား၏ ရသင့္ရထိုက္ေသာအခြင့္အေရးမ်ား ဆုံးရႈံးေနရျပီး တရားဥပေဒစိုးမိုမႈမရွိေသာေၾကာင့္ တရာဥပေဒ၏ အကာ အကြယ္ကို မရရွိဘဲ စစ္အာဏာရွင္တို ့၏ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားခံေနၾကရသည္။ထိုေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတရပ္ေပၚထြန္းလာေရး
အတြက္ ျပည္သူလူထုဘက္မွရပ္တည္မည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အျမိဳ ့ျမိဳ ့အနယ္နယ္မွတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားက NLD၏ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို အားေပး
ေထာက္ခံလွ်က္ရွိၾကသည္။ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အာဏာရွင္တို ့၏ ဖိႏိွပ့္မႈကိုခံစားေနၾကရျပီး ဒီမိုက
ေရစီျပဳျပင္ေျပာင္လဲေရးကာလတြင္လည္း စစ္တပ္ကမတရားသိမ္းဆည္းထားေသာ လယ္ယာေျမ
 ျပႆနာမ်ား၊အိမ္ျခံေျမျပႆနာမ်ား၊အလုပ္သမားျပႆနာမ်ား၊စီမံကိန္းျပႆနာမ်ားကို ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိဘဲ မိမိတို ့ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုသာ ဦးစားေပး၍ ျပည္သူေတြကို ေသြးထိုးလႈံ ့ေဆာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၾကသည္။

လက္ရွိအစိုးရသည္ အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး အစိုးရအဖြဲ ့တြင္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းၾကီးမ်ားၾကီးစိုးေနကာ တိုင္းေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားတြင္ စစ္တပ္ထြက္မ်ား ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္း
ေနရာယူထားသည္။ ထိုစနစ္ကို အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္လို ့မေခၚဆိုႏိုင္သလို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံလို ့သတ္မွတ္လို ့မရႏိုင္ေပ။စစ္တပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက အဆင့္ဆင့္ ေနရာယူေျပာင္းလဲအုပ္ခ်ဳပ္လာသည္
ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တရားစီရင္ေရးစသည္တို ့ကို သမၼတ
မွ တာ၀န္ယူသည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ကာကြယ္ေရးျပည္တည္းေရး နယ္စပ္ေရးရာ စသည္တို ့
ကို ယူထားသည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ မ်ားကိုလည္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရေရႊမန္း စသည္ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ကာ အစိုးရအဖြဲ ့အစည္းမ်ားတြင္ ေနရာယူလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကိုေ
တြ ့ျမင္ရသည့္အျပင္ အနာဂတ္မွာလည္း ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ၾကိဳးစားေနၾကသည္။
ျပည္သူမ်ားအား အာဏာရွင္တို ့၏ ႏိုင္ငံေရးေရႊ ့ခြက္ထဲသို ့ဆြဲေခၚေနျပီး ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ကို ျပင္ရင္ အႏၱရွိသေရာင္ေျပာဆိုေနၾကသည္။ဦးႏုလက္ထက္ထဲက ဘင္ဂၤလီေတြကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျပီး
ဦးေန၀င္းအာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံသားေပးခဲ့ကာ ဦးေစာေမာင္ အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ပိုင္း ဦးသန္းေရႊ လက္ထက္တြင္ လဒ္စား၍ ႏိုင္ငံသားယာယီကပ္မ်ားထုတ္ေပးခဲ့ျပီး ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္
တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဘင္ဂၤလီ ၉၅ ရာႏႈန္း
ေလာက္ျဖစ္သြားျပီး ဘဂၤလီမ်ား ရန္ကုန္ျမိဳ ့အထိ ၾကီးစိုးလာၾကသည္။ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တရုတ္လူမ်ဳိး
မ်ားအား အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္  လဒ္စား၍ ယာယီႏိုင္ငံသားကပ္မ်ားထုတ္ေပးခဲ့မႈေၾကာင့္ 
မႏၱေလးအထိ တရုတ္မ်ားၾကီးစိုးလာၾကသည္။ျမန္မာျပည္အႏွံ တရုတ္ ကုလား ျပသနာမ်ား ျပည္သူပိုင္
သိမ္းမႈမ်ား အထိကရုံးမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။လက္ရွိအစိုးရသည္ ဘင္ဂၤလီအမ်ားစုမွ မဲရရွိေရးအတြက္
ႏိုင္ငံသားေပးကာ မွတ္ပုံတင္မ်ားထုတ္ေပးခဲ့ကာ ပါတီ၀င္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ လႊတ္
ေတာ္အမတ္မ်ား ျဖစ္ေနၾကျပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီၾကီး ၂ ခုထူေထာင္ထားသည္။လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ ့ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဟာ အႏၱရယ္ထဲက်ေရာက္ခဲ့ျပီး မနဲလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀
 ေက်ာ္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ရသည္။ တိုင္းတပါးကခိုး၀င္လာသူေတြကို ႏိုင္ငံသားေပးတာ ပါတီေတြေတာင္
ေထာင္ေနၾကတာဟာ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြလုပ္ခဲ့တဲ့ ျပႆနာေတြျဖစ္တယ္။ အခုၾကမွ အမ်ဳိးသား
ေရး အႏၱရယ္ ရွိတယ္တဲ့လား တိုင္းျပည္ရဲ ့သယံဇတေတြလည္း အကုန္ယူခဲ့တယ္ စည္ဇိမ္ဥစၥာနဲ ့
ႏိုင္ငံမွာ ေခတ္ပ်က္သူေဌးေတြလုပ္ေနၾကျပီး  တိုင္းျပည္ကိုလည္းအဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံ ျဖစ္အာင္
လုပ္ခဲ့တယ္၊အမ်ဳိးသားေရး သစၥာေဖါက္ဟာ လက္ရွိအစိုးရျဖစ္တယ္။ ကိုယ္ေမြးခဲ့တဲ့ မီးကို လက္သယ္ရွာေနေသးတယ္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဘာအာဏာမွလည္းမရေသးဘူး
ႏိုင္ငံေရးမွာလည္း ရုိးသားစြာျဖင့္ ေပးဆပ္မႈေတြရွိခဲ့ျပီး တိုင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္
စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ေဖၚေဆာင္ဖို ့ ၾကိဳးစားေနသူျဖစ္ပါတယ္။ 

ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ကို မျပင္ဆင္ရင္ ျပည္သူကအားထားတဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ ့အုပ္ခ်ဳပ္ဖို ့ ရရွိမွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ကို ျပင္ဆင္ဖို ့နဲ ့ 
ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ျပည္သူ ့အင္အားနဲ ့ ျပင္ဆင္ဖို ့ၾကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။အေျခခံဥပေဒသည္ေခတ္ႏွင့္ မကိုက္ညီလွ်င္ အခ်ိန္မေရြး ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ရွိရမည္။

ႏိုင္ငံတကာနဲ ့ျပည္သူအမ်ားေလးစာတဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သက္ရွိထင္ရွား
ရွိေနစဥ္ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္သလို ႏိုင္ငံတကာ၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈ ရရွိေနခ်ိန္မွာ အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။
 ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေျခေနအမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းလဲသြားပါက စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဒီမိုကေရစီျဖစ္သြား
ႏိုင္သည္။ယခုႏွစ္ေပါင္း ၅၀ေက်ာ္ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ခဲ့ရျပီး စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီေအာက္မွာ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္၅၀ ေတာင္က်ြတ္မယ္ မထင္ဘူး။အခ်ိန္အခါႏွင့္ အေျခအေန ေပးတဲ့အခါမွာ အမိအရယူျပီး အာဏာရွင္စနစ္ကို တိုက္ပ်က္ပစ္ၾကဖို ့နဲ ့စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏိုင္မွ တိုင္းျပည္ျငိမ္းခ်မ္းျပီး ဖြင့္ျဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလးေလးနက္နက္ စဥ္စားဆုံးျဖတ္ၾကဖို ့ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ျမသိန္း