Saturday, May 9, 2015

ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မွသာ ဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေသာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိႏိုင္မည္။

၂၀၁၅-၅-၉
ျမန္မာႏွိင္ငံအတြင္း အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တိုင္း ရင္းသား အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ၇ ၾကိမ္တိုင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုNCCT ႏွင့္ UNFC တို ့ပူးေပါင္း၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာလည္း အစိုးရမွ ခ်န္လပ္ထားေသာ တိုင္းရင္းသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားပါ၀င္ေရး တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ TNLA ရဲ့ အေထြေထြ အတြင္းေရး မွဴး မိုင္းဘုန္းေက်ာ္
ေတာင္းဆိုခဲ့ျပီး ထိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဟု သိရွိခဲ့ရသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးနဲ႕
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရး၊ လူ ့အခြင့္အေရးဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ဖို႔နဲ႔
 ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ တအာင္း၊ ကိုးကန္႔နဲ႔ ရခိုင္ေဒသေတြမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ့ ထိုးစစ္ေတြ ရပ္စဲေရး
အတြက္ ဖြဲ စည္းပုံကိုျပင္ဆင္ဖို ့လိုအပ္ေနျပီး တိုင္းရင္းသားအားလုံးပါ၀င္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ဥပေဒကို အေျခခံထားျပီးေဆာင္ရြက္မွသာ
ေလးနက္ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အစိုးရႏွင့္လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသား
အဖြဲ ့အစည္းတခ်ဳိ ့မွ အက်ဳိးအျမတ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိေနျပီး အားလုံးပါ၀င္မႈမရွိပါက ေအာင္ျမင္မႈမရႏိုင္ေပ။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ားကို
အစိုးရအဖြဲ ့ ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ ့မ်ားက ရယူကာ ေဟာ္တယ္ၾကီးမ်ားတြင္
ခန္းနားထယ္၀ါစြာက်င္းပၾကျပီး စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္မ်ားျဖင့္ ဇိမ္ခံကာ ေဖာ္ရႈိးလုပ္ေနၾကသည္ကို
 ေတြ ့ျမင္ရသည္။ယေန ့အထိ ၇ ၾကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္ လည္း ေအာင္ျမင္မႈမေတြ ့ရဘဲ ေရွ ့ဆက္သြားရန္ ခက္ခဲေနျပီး တိုက္ပြဲမ်ားျပင္ထန္လာေနကာ ၀ေဒသ ပန္းဆန္းျမိဳ ့တြင္ လက္နက္ကိုင္တိုင္း
ရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ညီလာခံ တစ္ခုက်င္းပလွ်က္ရွိရာ ၀ေဒသ ကိုယ္ပိုင္စစ္တပ္၊
ကိုယ္ပိုင္ရဲတပ္ဖြဲ ့၊ကိုယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုင္းေဒသ ရရွိထားျပီး ကိုယ္ပိုင္ျပည္နယ္ေတာင္းဆို လာေနသည္။ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ပေလာင္၊ကိုးကန္ ့၊ပအို၀္၊ဓႏု၊၀ စတဲ့ေဒသေတြကို ကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပး ထားေသာေၾကာင့္ က်န္ေဒသမ်ားလည္း ျပည္နယ္ေတာင္းဆိုလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္
အႏၱရယ္ၾကီးလွသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလို တိုင္းျပည္ငယ္ေလးတစ္ခုက ဖြဲ ့စည္းပုံကိုခိုင္မာေအာင္မျပင္ဆင္ထားလွ်င္ လက္ရွိ
၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္ပုံအေျခခံဥပေဒ ၅၃ က မွ စ အထိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
ရတိုင္း၊ တိုင္းေဒသၾကီး၊ျပည္နယ္စတာေတြကို အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရွိေနသည္။ တိုင္းရင္းသား
အားလုံးစည္းလုံးညီညြတ္စြာျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဖြဲ ့စည္းပုံရဲ ့လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို ့လိုအပ္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတခုထဲမဟုတ္ဘဲ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ဖြဲ ့စည္းပုံကိုျပင္ဆင္ျပီး ခိုင္မာေအာင္
wည္ေဆာက္ဖို ့ လို အပ္လာျပီျဖစ္ပါတယ္။

သင္ခန္းစာအရ အင္ဂၤလန္ေရြးေကာက္ပြဲက အလြန္စိတ္၀င္စားဖို ့ေကာင္းျပီးဒီမိုကေရစီ ရင့္က်က္တဲ့
ႏိုင္ငံေတြမွာေတာင္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏိုင္ဖို ့ စေကာ့တလန္ျပည္နယ္ရဲ ့ၾကိဳးစား
မႈဟာ ညီညြတ္မႈျဖင့္ အရွိန္ျမင့္မားလာေနျပီး တတိယ ပါတီတစ္ခုအသြင္ အင္အားေကာင္းလာေနတာ
ကို ေတြ ့ရပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ တရာဒဥပေဒစိုးမိုးမႈကိုခိုင္မာေအာင္မတည္ေဆာက္ႏိုင္လွ်င္
တိုင္ျပည္ဟာ အစိတ္စိတ္ အမႊာအမႊာ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ တိုင္းရင္းသားအားလုံး ရသင့္ရထိုက္ေသာအခြင့္အေရးႏွင့္ဥမကြဲ သိုက္မပ်က္ စည္းစည္းလုံးလုံး ညီညီညြတ္ညြတ္ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးက အေရးၾကီးတယ္။ႏြားကြဲရင္ က်ားကိုက္ဆိုသလို ညီညြတ္မႈမရွိလွ်င္ လာမည့္
 ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျပည္သူအားလုံး ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ လႊတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္၊ပါတီငယ္မ်ားထက္ အင္အားၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ကို ၾကီးမားေသာအေျပာင္းအလဲတစ္ခုရရွိေအာင္ ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ ၀န္းရံၾကမယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားအားလုံးလိုလားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုၾကီးတစ္ခု စနစ္တက်ေပၚထြန္းလာလိမ့္မည္
ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မွသာ ဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေသာစစ္မွန္တဲ့
ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး
ကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမသိန္း